Paradoksalt nok skal fylkestingets samling 16.-19. juni foregå på nett. Fra hjemmekontor. Representantene kan altså delta på møte i vår regions høyeste organ fra sitt kjøkkenbord. Det er flott. Teknologien skal gi oss alle mulighet til å jobbe og delta hvorfra du enn bor.

Så skal en i budsjettsaken behandle ei innstilling som vil avskjære en rekke mennesker fra å ha et kollektivtilbud til sitt hjemsted; det er lista opp 16 anløpssteder i media. De risikerer altså måtte flytte fra sitt hjemsted. Samferdselsplanen for gamle Finnmark fylke som gjelder ut 2023 er veldig klar på at alle lokalsamfunn med fast bosatte skal ha minst en ukentlig forbindelse med sitt senter. Ferie og fritidsfolk skal ha et tilbud i tilknytning til helg.

Samtlige av disse anløpene har i all hovedsak signalanløp. Det vil si at båten anløper kun når det faktisk er passasjerer som skal reise. Fylkesrådet inviterer altså fylkestinget til å bryte gjeldende samferdselsplan gjennom et budsjettvedtak. Det er et betydelig brudd på en demokratisk tradisjon om at når en skal gjøre såpass vidtrekkende endringer så skal saken gjennom en grundig prosess som impliserer alle berørte lokalsamfunn og kommuner. Beslutningene må hvile på et korrekt faktagrunnlag. Det er grunn til å tro at innstillingen i denne saken ikke gjør det.

SP og AP sine fylkestingsgrupper har foreløpig ikke gitt uttrykk for hva de faktisk står for i denne saken. Sp’ere som ikke representerer fylkestingsgruppa har i et innlegg faktisk pekt på at 9 av anløpsstedene må ut av tilbudet til Boreal. Noen SP-lag i ekstra berørte kommuner har lokalt gitt klart uttrykk for at de er uenige med fylkesrådets innstilling. Mange Ap-representanter og SV representanter i ulike kommuner har gjort det samme. Alf N. Hansen ordfører i Gamvik SV – og fylkestingsrepresentant – har også vært klar i sakens anledning. Det vil ikke være riktig å gjennomføre fylkesrådets innstilling.

I demokratiets navn bør fylkestingsgruppene til AP og SP snarest mulig flagge sine standpunkt i denne saken. Det kan ikke være slik at fylkets velgere og de direkte og indirekte berørte i denne konkrete saken ikke vet hva de to største partiene i flertallsposisjonen i fylkestinget mener.