Dersom politikerne ikke har vedtatt store endringer i helsesektoren, er budsjettet som er vedtatt for 2022 et mareritt for de som arbeider innen sektoren. Lederne i sektoren må være tryllekunstnere dersom de skal kunne holde vedtatt budsjett.

Budsjettet som ble framlagt av rådmannen er 88 millioner under de som ble brukt i fjor og 35 millioner under forbruket i 2020. Med et slikt budsjett er det millionunderskudd allerede de første ukene i januar. Ledere og fagfolk som skal gi en forsvarlig tjeneste til befolkningen blir satt under et uverdig press. Dersom det ved revidering av budsjettet kommer titalls millioner ekstra til sektoren må de oppleves som en hån for arbeidstakerne som har måtte tåle illojal kritikk for dårlig budsjettdisiplin.

Budsjetteringen i Alta kommune er uforsvarlig konservativ både på utgifts- og inntektssiden. Det er ikke god økonomistyring å budsjettere med lavere inntekter og utgifter enn forgående år. Det er nesten komisk å se at reguleringer i løpet av året tilfører budsjettene over hundre millioner kroner både på inntekts og utgiftssiden. Alle vet at lønns- og prisstigningen pr år er rundt 3-4 % noe som nesten alltid blir kompenser av staten og øvrige inntekter. Tar budsjettet utgangspunkt i regnskapene fra to år tilbake som er vanlig i kommunene må en regne inn en lønns- og prisvekst på rundt 6%.

Dersom helsesektoren skulle hatt et realistisk budsjett for 2022 burde de ha hatt minimum 100 millioner mer å rutte med. Et slikt utgangspunkt ville likevel måtte medføre en innsparing på 10-15 millioner i forhold til forbruket i 2021.

Det er å håpe at fagfolkene i helse for siste gang blir hengt ut i offentligheten på bakgrunn av dårlig budsjettarbeid fra politikerne.

Ole Simonsen