Elektrifisering av Hammerfest LNG skal ikke gå på bekostning av samfunns- og næringsutvikling i hele Finnmark.

Elektrifisering av norsk sokkel kutter utslipp i Norge og globalt. Det er likevel helt avgjørende at næringsutvikling og samfunnsbygging i Finnmark ikke stopper opp som en følge av dette. Finnmark trenger både en konkurransedyktig petroleumsindustri og mer fastlandsindustri.

Finnmark kommer til å trenge mer strøm i årene som kommer. Det er et viktig prinsipp for Arbeiderpartiet at billig strøm skal være et gode for folk i nord, og et konkurransefortrinn for nordnorsk industri. Vi tar nå grep for å sikre rik tilgang på billig strøm, ikke bare i Nord-Norge, men i hele landet. Like før sommeren leverte Strømnettutvalget sin innstilling med flere forslag som gjør konsesjonsbehandling og nettutbyggingen raskere. Dette vil regjeringen følge opp.

Fylkene i nord har ulike naturgitte forutsetninger. Nordland har for eksempel mye vannkraft, mens Troms og Finnmark har langt mindre. Derfor er bedre overføringskapasitet innad i Nord-Norge og mer kraftproduksjon avgjørende for industrivekst i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti skal bidra til at Finnmark også i fremtiden har nok kraft til næringsutvikling og samfunnsbygging i hele Finnmark. En ekstra 420 kV linje fra Balsfjord og nordover må på plass. Det samme må 420 kV-linjen fra Skaidi til Varangerbotn, en linje som er helt nødvendig for å få til industri- og næringsutvikling i Øst-Finnmark.

Det er et stort og sterkt engasjement for å etablere ny industri i nord, og da må vi sørge for at kraftsystemet henger med. Da trenger vi mer kraft i systemet og mer kraftutveksling innad i landsdelen.

Så vil verden ha et stort behov for olje og gass i lang tid framover. Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til Norge. Også i Nord-Norge. Arbeiderpartiet er tydelig på at vi skal utvikle og ikke avvikle petroleumsnæringen. Det betyr å sikre at også denne næringen omstilles. Noe annet vil kunne bety en avvikling, blant annet fordi investeringsviljen på norsk sokkel svekkes.

Skal vi sikre et langsiktig liv for petroleumsnæringen, må det som er den største utslippskilden i Norges klimaregnskap, nemlig utslipp fra gasskraftverkene som drifter olje- og gassanleggene, kuttes. Vi snakker om en halvering innen 2030 og netto null i 2050.

Finnmark Arbeiderparti mener det er viktig med en gjennomgang av økonomi, lokale og globale miljøeffekter av elektrifisering av sokkelen. Dette for å sikre riktige beslutninger, som både kutter utslipp og sikrer nok tilgjengelig kraft i vår region.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at vi skal sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny- og eksisterende industri på fastlandet. Og at elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

Det er ingen tvil om at vi står ovenfor mange dilemmaer innenfor energi. Det er «ingen» som vil ha vind på land. Men det er heller «ingen» som vil ha noe mer utbygging av ny vannkraft. Det er omdiskutert om vi skal ha havvind. Og nettutbygging kan også være ganske så kontroversielt. Men ALLE vil ha billig strøm.

Vi må sørge for at vi klarer å løse opp i den floken på en troverdig og god måte. Våre ambisjoner er å sikre tilstrekkelig ren og rimelig kraft i Finnmark til gode for folk og industri, og samtidig drive en lønnsom og mer bærekraftig petroleumsvirksomhet. Til det trengs en nasjonal plan for utbygging av og tilgang til kraft. En plan for hvordan strømmen skal brukes og bygges ut er viktig for å sikre at det er strøm nok til alle, både næringsliv og deres utvikling og for de fremtidige klimamålene. Parallelt må vi ha en plan for energieffektivisering – slik at vi ikke sløser med det vi har. Det gjelder enten man er opptatt av Finnmarks forutsetning for å etablere flere industriarbeidsplasser eller av å forebygge klimaendringene. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet på samme tid.

Marianne Sivertsen Næss

Stortingsrepresentant Ap

Leder energi- og miljøkomiteen