FaU ved Bossekop har hatt møte og ønsker å komme med innspill og en anmodning om prosessen som nå er satt i gang i forbindelse med skolestrukturen i Alta.

Vi ønsker først og fremst en prosess som setter barna fremst og hvor det blir tatt en avgjørelse som er fremtidsrettet!  Ikke en prosess styrt av følelser, egeninteresse, politisk spill eller hvordan debatten og alternativene har vært frem til nå.  Tilliten er tynnslitt etter manglende vedlikehold og flere helomvendinger ift. bygging av ny skole.

FaU ved Bossekop skole ønsker en eller flere nye skoler, hvor den eller de skal ligge må ta hensyn til barnas beste – totaløkonomi og faglige vurdering må selvfølgelig ligge i bunn – FAU, rektorer og andre fagfolk må involveres. Vi ønsker ikke at Altas fremtidige skolestruktur skal vedtas på bakgrunn av hvilke skoler som er mest falleferdige nå. Fremtidig skolestruktur for Alta må baseres på hvor elevene bor og skal bosettes.

Slik det er nå er det en lukket prosess og for mange spørsmålstegn ift. hvilke løsninger som vurderes – både økonomiske og geografiske.

Til høsten har Bossekop skole 34 søkere på 1. trinn, Komsa har 11 søkere. Disse tallene trenger ikke bety veldig mye, men kommunen planlegger også 650 boliger i Skoddavarre. Hvilken skole skal disse barna gå på? Tegner vi en sirkel rundt Bossekop Skole så dekker vi det meste av vestsiden av Alta.

Vi synes det er svært viktig at man ikke undervurderer betydningen av elevenes mulighet til å gå/sykle/bruke spark/ski til og fra skolen. Vi mener det er svært viktig i et folkehelseperspektiv, at barna tidlig lærer seg gode vaner. Det er også en viktig sosial arena. Samtidig er dette også et fint tiltak for sosial utjevning, når alle barna gis mulighet til en naturlig arena for daglig fysisk aktivitet. Den økonomiske utgiften med skolebuss må heller ikke glemmes, når total regnskapet settes opp.

Bossekop skole er også den skolen med de beste resultatene i Alta de tre siste årene, ref. Udi.no.

Dette trenger heller ikke bety noe, men fakta må frem!

Prosessen må være grundig og fremtidsrettet – ikke kortsiktige politiske «hestehandler» som bare utsetter problemene. En ny skolestruktur må være basert på forventet utvikling i et lengre perspektiv.  Vi er enige med rådmannen i at det må tas grep for en helhetlig og fremtidsrettet skolestruktur i sentrums Alta.  Gode løsninger i sentrum vil også vært et godt grunnlag for å beholde de viktige distriksskolene.

Vi ønsker å bli invitert med i prosessen eller at det etableres dialogmøter for å bedre kommunikasjon og prosess. Tillit er avhengig av at fremtidige beslutninger om ny skolestruktur blir tatt på et økonomisk og faglig faktagrunnlag.

På kort sikt kan nødvendig tillit styrkes ved at det gjennomføres nødvendig vedlikehold på skolene i Alta, slik at de fremstår iht. minimumskrav, mens vi venter på nye skolebygg.

FaU Bossekop skole