Først vil jeg takke NRK for dekningen av Karasjok-saken – fra da Finnmarkskommisjonen offentliggjorde sin rapport 11. desember 2019 om eierforholdet av den usolgte grunnen i Karasjok og frem til i dag når saken nærmer seg domstolen. Dette er en sak med både juridiske, faktiske og historiske sider. Derfor er det bra at den blir dissekert, debattert og analysert.27. oktober har NRK Sápmi en påstand om at «FeFo forlanger å eie utmarka i Karasjok». Den påstanden kjenner vi oss ikke igjen i.

Saken er at vi kan ikke forlange noe som helst. Vårt mandat er å ta stilling til Finnmarkskommisjonens konklusjon. Det er vi pålagt i henhold til Finnmarkslovens §34. Vi må, i likhet med kommisjonen, legge gjeldende nasjonal rett til grunn når vi gjør våre vurderinger. Dette er rent juridisk spørsmål som vi etter beste evne vurderer på en objektiv måte. Der det er usikkert hva som er riktig juss, er det domstolene som i siste instans avgjør hva som er riktig.

Ergo handler det ikke om hva vi måtte ønske, eller ikke ønske. Vi foretar en objektiv faglig vurdering, og har ingen andre agendaer enn at rett skal være rett. Er vi enige med kommisjonen, så sier vi det. Er vi i tvil, mener vi at sakene bør avgjøres i domstolene slik Finnmarksloven legger opp til. Det sikrer alle parters rettssikkerhet best. Det må understrekes at vi har stor respekt for at andre faglige vurderinger, også når konklusjonene er annerledes enn våre.

Vi har full forståelse for at dette er komplisert og sammensatt. Derfor håper vi dette er oppklarende. Vi kommer gjerne på besøk til redaksjoner for å svare på eventuelle spørsmål om saken. Det fortjener den.

Jan Olli

Direktør i FeFo