Når det gjelder en skilsmisse mellom Troms og Finnmark  fylker får man inntrykk at dette skal skje   umiddelbart, uten tanke på konsekvensene dette kan få.

Ifølge regjeringen og kommunaldepartementet skal det søkes om dette og søknadsfristen er satt til  1. mars 2022. Da er det ikke slik fylkestinget  i Troms – og Finnmark nå har gjort, sendt beskjed om at dette allerede er i full gang. Dette må det altså søkes om. Det er nå engang slik at alle skilsmisser må gå for seg i ordnede former så også for skilsmissen mellom Troms og Finnmark.

  Kravene er slik, at før en  søknad sendes fra fylkeskommunen og kommunene, må  det  utredes hvilke konsekvenser en deling får for innbyggerne og samfunnsutviklingen. Dette vil danne grunnlaget for om Stortinget vil vedta en deling.

1. januar 2024 er det tidligst mulige tidspunktet for en ikrafttredelse av deling. Dette har med valgene av nye kommunestyrer og fylkesting i 2023 å gjøre.  Dette vil kreve store administrative og politiske forberedelser både fra kommuner, fylkeskommuner og staten og høringer fra innbyggerne.

Man kan saktens lure på om ordfører Wenche  Pedersen i Vadsø har den ringeste peiling på hva hun driver på med, som får det til å se ut som skilsmissen allerede er et faktum. Skulle nesten tru det etter hennes opptreden på TV. Det er også grunn til å stille seg spørsmål om Troms og Finnmark fylkesting har tatt innover seg alvoret i hva som kreves for at en deling kan finne sted med tanke på korte tidsfrister. Det er nemlig ikke slik at vi om noen få uker er i blitt eget fylke.

Et annet spørsmål det er grunn til å stille seg er det økonomiske uføre Finnmark fylkesting har bragt oss inn i, som vi ved en skilsmisse må betjene selv. Når man leser om kuttlistene som er lagt fram er det ingen grunn til jubel. Det nye Innlandet Fylke som var kjepphøy og gikk for skilsmisse tidligere, har kommet på helt andre tanker nå. Etter at man ble klar over at en skilsmisse ville koste ca. 100 mill. kroner har pipen fått en annen lyd.

  Det er nå ikke lenger flertall for deling av  dette nyfylket , med  bl.a. Hedmark som er hjemfylket til Sp politiker Vedum. Wenche Pedersen har neppe peiling på hva kostnadene for en skilsmisse blir, ei heller hvilke fordeler eller ulemper dette får. Har forresten noen innbyggere i denne perioden merket radikale forskjeller. Det er all grunn til å senke skuldrene og gå grundig inn i prosessen å få avdekket alle konsekvensene for og imot en deling av Troms /Finnmark. Ikke minst hva kostnadene blir.

For Altas vedkommende bør vi avvente en grundig utredning om disse spørsmålene parallelt med vurderinger om hva Alta skal bestemme seg for. I disse temaene gjelder spørsmål om framtidig godt utdanningstilbud, økonomi, jakt og fiskerettigheter samt andre utmarksrettigheter som er viktig for oss alle.

Uansett hva utfallet måtte bli, tror jeg Alta vil klare seg godt fremover og vil fortsette den fine utviklingen som vi har hatt i lang tid allerede.

Edvard Romsdal