Årsaksforklaringene har vært mange – som : Russlands manipulering av olje/gass-politikken, krigen i Ukraina og utfasingen av fossile kilder som kull, olje/gass og atomkraft i Europa. Disse forhold har utvilsomt gjort energisituasjonen særdeles krevende i de aller fleste land på vårt kontinent.

I Norge har vi til forskjell fra Europa, et overskudd på elektrisk kraft. Vi er storeksportør av olje/gass - og nå også nettoeksportør av ren elektrisk kraft. Dette til tross for bl.a. rekordlave kraftmagasiner! Vår vannkraftproduksjon har gitt den norske industrien et betydelig konkurransefortrinn; denne fordelen er nå i ferd med å bli utfaset - med de følger dette kan få for sysselsetting og økonomi på lengre sikt. Dette gjelder først og fremst sør i landet, men vil også kunne forventes i vest, når/dersom planlagte overføringslinjer bygges ut.

Fra og med Trøndelag og nordover er vi enn så lenge – i en gunstig situasjon med tilstrekkelig overskudd av elektrisk kraft. Det er vanskelig å eksportere noe større og behovet til våre nordlige nabolands regioner, er heller ikke akutt. En storstillet utbygging av overføringslinjer, vil i alle tilfeller ta mange år. I mens bør vi ta diskusjonen om hva vi skal anvende vårt stadig mer verdifulle kraftpotensiale til.

Bør det overlates til kraftekstreme selskaper som produserer produkter som verken gagner «det grønne skiftet» eller gir nye levedyktige arbeidsplasser til folk i nord ; eks. kryptovaluta?

Vi bør avgjort ikke selge vår rene kraft  til den første og beste aktøren som etablerer seg i nord, alene kun fordi her er billig tilgjengelig strøm. Samfunnsnytte og miljøhensyn bør være de viktigste faktorer som vektlegges forut for en større etablering.

La det være helt klart:

Det stemmer ikke at vi verken har eller sannsynligvis vil få underskudd på strøm om få år i Norge. Det bekrefter også langsiktige markedsanalyser såvel fra Statnett som fra NVE! - Derimot har vi i dag en totalt unødvendig strømpriskrise, som skyldes tilknytningen til EUs energiunion! Derfor vil det monne lite om hele landets elproduksjon kobles til det kontinentale ledningsnettet; vi vil da – også i den nordlige del av landet, importere EUs prisnivå – dvs skyhøye priser for husholdningene og næringslivet.

De som vil få fortjenesten er Statnett – som har inntekter av kraftoverføringen, kraftverkene og eierne av disse som Staten, fylkeskommunene og enkelte kommuner og – selvsagt de som formidler kjøp og salg av «varen» El-kraft. Statsminister Støre forsvarte så sent som i går, byggingen av utenlandskablene. Han fastholdt at de ville gi oss viktig «vindkraftstrøm» til våre slunkne vannkraft reservoarer; men han unnlot forståelig nok å opplyse hvor mye el-returen var og årsaken til at våre vannkraftdammer nå var historisk nedtappet!

Jeg tror det er forståelse i det norske folk, for at en rimelig del av kraftoverskuddet kunne bli eksportert, men ikke slik at prisnivået fra Europa automatisk overføres nordover. Dette ser ikke myndighetene til å ville gjøre noe med. Er det fordi de ikke vil, eller har de forpliktet seg på avtaler som ikke kan endres!

Folk i Norge har rett til et klart svar!

Otto Erik Aas