Broa over elva i Badderen i Troms har ifølge media kollapset som følge av flom i vassdraget. Ut fra video vist på NRK tyder årsak å være at underlaget for fundament ute i elva har sviktet. Vannmassene i elva har derfor ført fundamentet medstrøms.

Dette gir grunn til å reise spørsmål om valg av løsning for brokonstruksjon var den riktige. Eller om utførelsen av arbeidet har vært tilfredsstillende til å sikre at broa kunne stå imot vassføring ved flom.

Konsekvensen viser at valg av løsning ikke er tilfredsstillende. Å benytte den løsning som er valgt, med fundament plassert ute i elva på løse masser, synes ikke vel gjennomtenkt. Dersom det ikke var mulig å plassere fundamentet på fjell ville en selvbærende konstruksjon med fritt brospenn vært sikrere.

Dette er noe som ansvarlig ved Statens vegvesen i Troms og Finnmark bør gi en uttalelse om i media. Bakgrunnen for dette er at kollapsen av broa påfører samfunnet store kostnader både som følge av tapt forbindelse langs E6, og ved at ny bro må bygges.

I 1950-årene foreslo Kvænangen kommunestyre at vassdraget i Badderen skulle nyttes til kraftforsyning. Hadde Troms Fylkes Kraftforsyning tatt dette vedtaket til etterretning ville skadelige flommer i elva vært utelukket.

Kjell B. Mortensen

Tromsø