Prosjekter vil gi forutsigbarhet og nyskaping for næringslivet, og dermed sikre både etablerte arbeidsplasser og øke muligheten for nye. I dette bildet spiller også elektrifisering av Melkøya og utbyggingen av Wisting-feltet en viktig rolle. Utviklingen vil sikre stabile energileveranser fra nord, i et mer usikkert verdensbilde enn tidligere.

Melkøya og Hammerfest LNG er det fremste ringvirkningsprosjektet vi har og vise til i Nord Norge. Ca. 1000 lokale arbeidsplasser – lokal samfunnsbygging gjennom milliarder i eiendomsskatt og ikke minst store inntekts og skattebidrag til nasjonen Norge som finansierer våre velferdsgoder.

Wisting-feltet i Barentshavet vil over en 30-årsperiode kunne levere betydelige mengder energi som verden etterspør, parallelt som store verdier og flere arbeidsplasser tilfaller Norge og Nord-Norge. Barentshavet har viktige natur- og miljøverdier som må hensyntas. Det må stilles strenge krav til løsningene for Wisting, særlig med tanke på miljø- og oljevernberedskap.

Foreløpige beregning viser at feltet vil gi et overskudd gjennom levetiden på 40 milliarder kroner, hvor størstedelen vil tilfalle samfunnet vårt. Dette med en oljepris på 65 dollar, mot dagens pris på 110 dollar. Wisting vil sammen med Johan Castberg bety en ny æra for leverandører og leveranser fra nord. Utbyggingen vil skape store positive samfunnsvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi forventer også at olje- og gassfeltene i nord leder an i veien mot nullutslipp, med et tydelig mål om klimanøytralitet innen 2050. Dette må også inkludere utslipp i forbindelse med sluttbruken av olje og gass. Samtidig skal vi utvikle ny industri innen havvind, vind på land, nye verdikjeder basert på såkalt grønt og blått hydrogen og ammoniakk, samt batterifabrikker, karbonfangst og lagring.

Begge disse prosjektene skal elektrifiseres med strøm fra land, dette krever nye kraftlinjer og økt forbruk av vår fornybarkraft produsert fra vann og vind. Mye av denne kraften må komme fra Nordland og derfor har Statnett bygget en ny overføringslinje fra Ofoten til Finnmark. Bedre overføringskapasitet innad i Nord-Norge og mer kraftproduksjon er avgjørende for industrivekst i Finnmark. Dette gjelder særlig for å få til industri- og næringsutvikling i Øst-Finnmark hvor en ny 420-kV linje fra Lebesby til Seida fjellet er avgjørende og må på plass.

Vi må likevel evne å ha to tanker i hodet samtidig. Elektrifisering av Melkøya er ikke på bekostning av ny industri og næringsutvikling i Finnmark og Nord-Norge. Vi må heller fokusere på å gjøre kaken større for alle. Da trenger vi både et effektivt nett og mer kraftproduksjon i nord. Det neste tiåret vil vi trenge mer kraft og bedre overføringsnett internt i Nord-Norge for å bygge opp nye grønne næringer, elektrifisere samfunnet og nå våre klimamål. Nord Norge skal være en foretrukken del i Europa for industrielle investeringer. Her spiller kommunene, fylkeskommunene og staten en viktig rolle i at Nord-Norge og Finnmark utløser det enorme potensialet som finnes.

Bransjen er innforstått med at det skal omstilles fra fossil til fornybar energi. Det er det ingen tvil om. Den menneskeskapte klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring og mulighet. Klimamålene skal nås, og økonomien må innrettes mot å bli stadig mer fornybar, sirkulær og bærekraftig, dette vil skape arbeidsplasser, bidra til lokale skatteinntekter og øke bosettingen i Nord-Norge. Utslippskutt skal være kjernen i strategien for vekst, eksport og jobbskaping.

Samtid skal norsk petroleumsindustri utvikles, ikke avvikles. Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til hele Norge. Omstillingen skjer gjennom petroleumssektoren, ikke utenom. Derfor heier vi på Wisting og elektrifisering av Melkøya. Aktivitet vil avle aktivitet – Det trenger Nord-Norge.

Lars Bjørkli, direktør Hammerfest Næringsforening;

Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners;

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis;

Bjørn Johansen, regionleder LO Troms og Finnmark.