Årsaken til at ti personer møttes den 1. desember for å stifte Aksjon Alta i Finnmark (AAiF) er sammensatt. Det er for det første en følge av at det i den senere tid er skapt et inntrykk av at folk i Alta ikke føler sterk tilhørighet, fellesskap og solidaritet med det øvrige Finnmark. Dette er uheldig og det er, ut fra vårt kjennskap til folk som bor i Alta, ikke riktig. Folk i Alta har gjennom generasjoner vært svært stolte av å være finnmarkinger og svært opptatte av å bidra til at alle finnmarkinger og alle kommuner i Finnmark skal lykkes.

Vi har lagt vekt på at Alta skal utvikle seg og forbedre seg til det beste for hele Finnmark. Alta har utviklet seg til å bli et viktig regionsenter for finnmarkingene på et stort antall områder og den positive utvikling vi har hatt i Alta etter krigen er i stor grad et resultat av både sentrale myndigheter og at det øvrige Finnmark har støttet dette. Et viktig formål med AAiF er derfor å bidra til at folk i Alta, som er enige med oss, kan signalisere sammen med oss at folk i Alta er og fortsatt vil være finnmarkinger og at vi er opptatte av at alle kommuner i Finnmark skal lykkes.

En annen årsak til at vi har stiftet AAiF er selvsagt at Alta kommunestyre den 15. november vedtok at spørsmålet om Altas framtidige fylkestilhørighet etter en reversering av sammenslåinga av Troms og Finnmark, skal forelegges befolkningen i Alta i form av en folkeavstemming. Befolkningen skal da stemme for om Alta kommune fortsatt skal være i Finnmark eller søke fylkestilknytning til Troms. AAiF mener i utgangspunktet at dette vedtaket var unødvendig, da befolkningen i Finnmark i tidligere folkeavstemming og ved de senere stortingsvalgene har tatt klare standpunkt for at Alta skal være i Finnmark. Men når vedtaket er gjort, mener stifterne av AAiF at det blir viktig at et størst mulig flertall av velgerne i Alta stemmer for at Alta skal være i Finnmark. Et stort flertall vil selvsagt sikre at Alta fortsatt vil forbli i Finnmark, men det vil også rette opp den feilaktige oppfatning som i den senere tiden er skapt om at folk i Alta ikke føler seg som finnmarkinger.

En tredje årsak har også sammenhengen med kommunestyrevedtaket 15. november. Kommunestyret har vedtatt at fordelene og ulempene ved de to alternativene skal utredes før folkeavstemmingen. AAiF ser det som svært viktig at alle forhold blir utredet, vektlagt og belyst både i utredningen, men også i de diskusjonene og dialogene som vi må forvente i tiden fram til avstemmingen. Ut fra de vedtak som kommunestyret har gjort og de uttalelser som enkeltpolitikere har hatt til nå i saken, frykter vi at de forholdene som blir vektlagt i den kommende utredningen vil bli for snevre og ensidig dreie seg om økonomiske forhold på kort sikt. AAiF vurderer at helt andre forhold enn lånegjeld og driftskostnader pr. innbygger vil være avgjørende for avstemmingen.

Bl.a.: Hva skjer med tiltakssonen og de personrettede virkemidlene dersom Alta melder seg ut av Finnmark? Hva skjer med Alta kommunes rammeinntekter dersom vi ikke lenger er en kommune i Finnmark? Hva skjer med de offentlige tjenestetilbudene i Alta og det øvrige Finnmark dersom Alta melder seg ut av regionen? Hva skjer med den regionale utviklingen dersom Finnmark får en svekket representasjon på Stortinget? Hva skjer med Finnmarkeiendommen og avklaringen av rettighetsforholdene i Alta og Finnmark dersom vi ikke har et eget fylkesting som målbærer interessene og ønskene til hele befolkningen? Hva skjer med de næringene som gjennom år har bygd opp sin merkevare rundt navnet Finnmark? Hva skjer med Campus Alta dersom det i framtida ikke blir forsvart av et samlet Finnmark?  - Hva skjer med Alta dersom de sentrale myndigheter, i tråd med klare signaler den senere tid, forsterker tiltakene i Finnmark og Alta tilhører Troms?

Alta har etter krigen hatt en oppsiktsvekkende positiv utvikling på flere områder. Dette har åpenbart hatt sammenheng med at vi har utviklet oss som regionsenter for Finnmark. Hva skjer på lang sikt med et regionsenter som snur ryggen til sitt omland?

Aksjon Alta i Finnmark håper, i tida fram til Alta kommunes fylkestilknytning er avklart, å være en interesseforening for de som bor i Alta og som mener at det er viktig både for befolkningen i Alta og i Finnmark at vi stemmer og arbeider at Alta skal være i Finnmark.

For Aksjon Alta i Finnmark

Kristian E. Johnsen