foto
Jens Ingvald Olsen mener konsekvensene av elektrifisering er for store. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

På Melkøya i Hammerfest har Equinor gasskraftverk for drift av Snøhvit-feltet og prossesering av naturgassen i anlegget på Melkøya. Gasskraftverket er svært stort, og har 5 turbiner med en effekt på 229 mw.

Altakraftverket har en effekt på 150 mw. Gasskraftverket er Norges største punktutslipp for CO2 med 900.000 til 1 mill tonn i året, nesten 2% av CO2-utslipp i året. Det er all grunn til å forsterke kravet om at Equinor må rense og lagre CO2-gassen. Til nå har de nektet å gjøre det. Men nå er det både økende CO2-avgifter på gang, og ikke minst skal det nå igangsettes

produksjon av blå hydrogen i Kvalsund/Hammerfest der CO2-rensing av naturgassen er sentral. Dette gjør at Equinors motstand mot rensing av CO2 fra gasskraftverket hverken økonomisk, miljø-eller klimamessig har saklig grunnlag.

Elektrifisering av gasskraftverket innebærer at det må bygges 420 kv høyspentlinje fra Skaidi til Hammerfest, og Statnett har nylig søkt NVE om konsesjon for denne linja. Elektrifisering av Melkøya innebærer en formidabel merbelastning for strømforsyningsnettet i nord, og behov for sterk økning av strømproduksjonen. Behovet på Melkøya tilsvarer 100 vindturbiner som Statkraft har i Kjøllefjord vindkraftanlegg der hver av de 17 turbinene har effekt på 2,3 mw. Med svært stor sannsynlighet vil elektrifiseringa også bety kraftig økte strømpriser for befolkninga og bedrifter spesielt i Finnmark.

På fylkestingsmøtet for Troms og Finnmark vil derfor Rødt fremme dette forslaget som uttalelse fra fylkestinget, og som vi håper de andre partiene vil slutt seg til:

«Fylkestinget i Troms og Finnmark sier nei til elektrifisering av gasskraftverket på Melkøya i Hammerfest. Den planlagte elektrifiseringa som er under forberedelse vil kreve både bygging av 420 kv-linje mellom Skaidi og Hammerfest, og kreve sterk økning av strømproduksjonen i Finnmark.

Det økte behovet for elektrisk kraft på Melkøya vil også medføre økte strømpriser for befolkninga i Finnmark.

Klimaeffekten av en eventuell elektrifisering vil bli minimal fordi gassen som driver kraftverket vil bli eksportert og brent et annet sted, og tilføre atmosfæren minst like mye CO2.

Gasskraftverket som drifter LNG-anlegget til Equinor utgjør et punktutslipp på vel 1 million tonn CO2 i året. Dette er Norges største punktutslipp av CO2. Dette er selvsagt miljøskadelig, og Equinor bør derfor sette i verk de nødvendige tiltakene for å fange CO2-utslippene.

Elektrifisering av olje- og gassinstallasjonene presser opp strømprisene, og utgjør en av de største truslene mot at fossilfri rimelig strømforsyning skal være et av de fortrinnene vi har i vårt land, langt mot det kalde nord.»

Jens Ingvald Olsen

Fylkestingsmedlem Rødt