Vi i PP-tjenesten har i samarbeid med andre i tjenester i barn- og unge, helt siden 2008, bidratt til å bygge opp kompetanse og verktøy for å kunne fange opp og gi et godt tilbud til familier som trenger hjelp. Dette arbeidet har vært fundamentert rundt Tidlig innsats (TI). Et kutt slik det er planer om, vil være med på å undergrave TI arbeidet og gjøre det vanskeligere å skape et «godt lag» rundt barn og ungdommer i vår kommune. Gjennom TI arbeidet avdekkes flere barn og unge tidligere. Hvis vi ikke klarer å opprettholde tilbudet vil dette gi negative konsekvenser for de som trenger hjelp og støtte for å mestre hverdagen, noe som også blant annet påvirker deres mulighet til å fullføre videregående skole.

Det foreligger et kuttforslag med en stilling i PP-tjenesten. Ett av hovedargumentene for å kutte en stilling er at barnetallet i kommunen er synkende. Vi opplever likevel å møte et mer komplekst samfunn med barn og unge som har sammensatte vansker og et økt behov for hjelp og støtte. For at de sårbare barna og unge skal få den hjelpen de trenger, må utfordringer og hjelpebehov avdekkes på et så tidlig tidspunkt som overhodet mulig jfr. TI.

Kutt i andre tjenester som arbeider i og med barn og unge vil slik vi ser det påvirke PP-tjenestens arbeidsområde. PP-tjenesten skal gjennom sitt mandat arbeide både individ- og systemrettet i barnehager og skoler. Vi har over år opparbeidet et godt system med kompetanse som skoler og barnehager i høy grad benytter seg av. Gjennom det system- og individrettede arbeidet kan vi komme tidlig inn med hjelp og støtte til barn og unge med utfordringer, eller som er på vei mot en skjevutvikling. Med kutt i vår tjeneste vil ikke dette arbeidet kunne opprettholdes på samme nivå som i dag, og konsekvensene vil bli flere henvisninger med spørsmål om utredning og vurdering av behov for spesialundervisning. Vi ser at selv med synkende elevtall har vi en økning i forhold til individsaker med behov for vurdering av spesialundervisning. Selv med de stillingshjemler vi har i PP-tjenesten i dag, har vi en bekymringsfull lang venteliste med den konsekvensen at vi ikke kommer raskt nok i gang med vårt arbeid. Med en reduksjon i antall ansatte i PP-tjenesten vil ventetiden øke ytterligere.

Det er også viktig å minne om at en del statlige oppgaver skal overføres til kommunene (Meld.St.6(2019/2020). For PP-tjenesten vil dette bety at vi får tilført nye arbeidsoppgaver, arbeidsoppgaver Statped i dag innehar. Denne endringen vil medføre økte og endrende arbeidsoppgaver i vår tjeneste.

Vi vil også påpeke at vi er særdeles kritisk til at det er foreslått kutt i ambulerende pedagogisk støtteteam (APST) barnehage. Også dette vil svekke muligheten til å komme tidlig inn for å unngå at utfordringer skal vokse seg store. APST gjør et viktig forebyggende arbeid og blir ofte benyttet i arbeid med barn som i krise eller som har behov i en periode.

Klubben ved

Barn & Ungetjenesten