Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Stortingets transportkomité, Sverre Myrli, liker ikke Altapostens serie om Nasjonal transportplan (NTP), noe han gir uttrykk for gjennom to debattinnlegg de siste dagene.

Finnmarks andel

I vår serie om NTP har vi rettet et kritiske blikk på Finnmarks andel av de 1.200 milliardene som skal brukes på samferdsel de neste 12 år.

Uansett hvordan vi regner, uansett med hvor stor velvilje vi setter opp regnestykket, viser det en dramatisk nedprioritering av Finnmark. Det som var landets nordligste fylke får under én prosent av den samlede ressursbruken på samferdselsinvesteringer og veivedlikehold. Ikke kun for neste år, men de neste 12 år.

Det ligger an til å bli at Senterpartiet, SV og Ap overtar regeringsansvar fra høsten. De har stått sammen om forslaget i transportkomiteen. Resultatet er en Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-33 der det ikke er et eneste nytt veiprosjekt i Øst-Finnmark de neste 12 år.

Rett nok har flertallet, inklusiv Myrli, lagt inn rassikring av Kløfta i første periode, det vil si før 2028.

Videre skal bygges og utbedres vei på RV 94 på strekningen Skaidi -Hammerfest. Det er også et flertall bestående av Ap, Sp, SV og Frp som har tatt inn Sennelandet blant et titalls fjelloverganger som skal oppgraderes for å forebygge vinterstengninger. Det er viktige og gode prosjekter, som blant annet vil kunne styrke ambulansetransporten.

I NTP er det anslått at vinteråpne veier over E6 Saltfjellet, E6 over Sennalandet og E10 over Bjørnfjell vil koste 500 millioner kroner totalt. Senterpartiet har foreslått at pengene settes av i første periode, det vil si fram til 2028.

Under én prosent

Det betyr veiprosjekter for nærmere to enn tre milliarder i Finnmark, rundt en halv prosent av de totale NTP-milliarder. Når vi gang etter gang har utfordret Myrli, Ap og stortingsrepresentantene Runar Sjåstad og Ingalill Olsen på det som framstår som manglende prioritering av Finnmark, er det eneste svaret vi får at vi opptrer som en politisk aktør og driver kampanjejournalistikk for Frp. Et mikrofonstativ. Påstanden er et skammelig lavmål og manglende respekt, ikke for Altaposten, men for innbyggerne i Finnmark, som har krav på svar. I det minste må man tillate at vi intervjuer innbyggere som er skuffet.

Vårt mål med serien om NTP er kun å få fram fakta om kanskje den viktigste utviklingsmotoren de neste 12 år, bygging av infrastruktur. Det for å sikre at den delen av landet som er lengst fra markedet, har transportårer som kan få de store verdiene som kommer fra Finnmark ut til markedene.

Frp har neppe problemer med å svare for seg, men partiet har fått mindre plass til å redegjøre for sine valg.  Både Myrli, Sjåstad og Olsen har både redaksjonelt og på debattsidene fått god anledning til å hevde at det handler om populisme og uansvarlig pengebruk etter at Frp forlot regjeringen. For oss er det viktig at begge slipper til, så får det bli opp til leserne å vurdere innsatsen.

Det var også poenget da Altaposten i november ble med på befaring for å høre hva Ap tenker rundt Kløfta og E45. At Ap løftet saken i 2017 ble omtalt i 2017 – og var også et poeng etter befaringen, men i 2021 må det være lov å belyse hvilke partier som var med på merknader for 2022. Historien er interessant, men for brukere og innbyggere mener vi at det er viktig å se hva som skjer i tiden som kommer.

Ikke lest NTP?

Myrli og Ap hevder at vi ikke har lest NTP. Selvsagt har vi lest NTP, men ikke funnet verken merknader eller forslag fra Ap om økt satsing i Finnmark ut over de tre, kanskje fire milliardene i prosjekt for havner, flyplass, jernbane og ikke minst veier. Når vi sier fire milliarder tar vi hardt i, altså under én prosent av samlet ressursbruk. Derfor har vi spurt pent, flere ganger, om dokumentasjon over forslag/merknader over prosjekt som er lagt fram av Ap og som øker Finnmarks andel vesentlig. Det er altså ikke for sent å svare: dokumentere hvilke prosjekt de har foreslått og som ikke har fått flertall i NTP, så kan vi om nødvendig vie en egen del av serien til å synliggjøre dette for våre lesere. Så langt har vi ikke fått noen slik dokumentasjon.

Myrli er kraftig indignert over at vi har tatt kontakt med de som bor tett på Eiby-veien, de som i flere år har vært nærmest isolert fordi det å bevege seg etter veien er et sjansespill. De har hatt stor tillit til at Ap, som utad har stått på for en ny trase av E45 forbi bygda, skulle følge dette opp i NTP-behandlingen.

Det kunne Ap gjort ved å stemme for en merknad om parallellutbygging av Eiby og Kløfta, noe som vil gi store samfunnsmessige besparelser. Ap kunne støttet en henstilling til regjeringen om å legge inn bevilgninger til oppstart i statsbudsjettet for 2022. De avviste tvert om å bli med på merknaden.

Stemte med Frp

Forklaringen er at Frp kom med forslaget, og at Frp driver et populistisk spill som Ap ikke vil være med på. Det er en ærlig sak, men stortingsrepresentant for Ap, Steinar Karlstrøm, krevde imidlertid allerede i fjor at regjeringen la inn penger til oppstart for et prosjekt som allerede i 2017 var ferdig planlagt og prioritert av Statens Vegvesen, og et prosjekt som Ap hadde prioritert i forrige NTP. NTP er en plan som viser partienes prioriteringer for de neste 12 år.

Dessverre er det få finnmarksprosjekter som er prioritert av blant annet Ap. Slik vi oppfattet Strifeldt i intervjuet i første del, tok han kollektivt selvkritikk for at politikerne ikke har fått gjennomslag for Kløfta gjennom disse årene. Er man såre fornøyd med situasjonen, er det også relevant.

Det er kun noen merknader med finnmarksprosjekter som er framsatt av Frp, som Ap ikke har vært villig til å støtte, blant annet Eiby og framskynding av Kløfta. For å vise at vi faktisk har lest, og satt oss inn i NTP, kan vi gi noen eksempler på andre prosjekt fra Finnmark der Ap faktisk har gått sammen med Frp og dannet flertall (ofte med Senterpartiet og SV i tillegg):

  • Vinteråpne veier, Sennalandet

  • Arctic Railway, som er en fremtidig jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes

  • Banak Lufthavn – transportsenter for sjømat

Ikke alle de overnevnte er kostnadsdrivende prioriteringer, noen er merknader av den typen "parallellutbygging av Eiby med Kløfta". Eller en bønn til regjeringen om å sikre oppstart med å legge inn bevilgninger i statsbudsjettet for 2022.

I sportsspråket heter det at angrep er det beste forsvar. Altaposten lever godt med kritikken fra Ap og Sverre Myrli. Vi er trygge på at leserne ser at vi både dokumenterer påstander og åpner for tilsvar og kommentarer. Derfor har vi brukt mye tid på å få svar fra trioen Myrli, Sjåstad og Olsen, i tillegg til at vi altså i november var med partiet på befaring for å synliggjøre hvilke ambisjoner de hadde.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør

Mediehuset Altaposten