Ønsker du å bruke over 45 mill kr på å dele Troms og Finnmark framfor å gi vår ungdom utdanninga de fortjener?

NRK Troms og Finnmark kunne for en drøy uke siden bringe fylkesrådets glade budskap til oss innbyggere: Det koster ingenting å splitte opp Troms og Finnmark. Og det fører til besparelser!

Det hørtes for godt ut til å være sant. Og som så ofte før stemte det: Det er ikke sant!

Fylkesrådets egne tall viser nemlig kostnader på over 45 mill. kr. Disse er elegant skjult i mange ord, uten noen oppstilling – og med forklaringer som er uklare og tolkbare. I tillegg har flertallet i fylkestinget nektet å offentliggjøre hvor mye Finnmark fylkeskommune må kutte i sitt budsjett om det skal bli egen fylkeskommune fra 2024. Likevel viser denne utredninga at vi snakker om minst 70 mill. kr. til !!

Økonomibiten handler altså om to forhold

1. Direkte kostnader knyttet til å splitte Troms og Finnmark

2. Økonomien for hhv Troms og Finnmark etter 1.1.2024

I dette innlegget tar jeg kun for meg hva det koster å splitte dagens økonomisk sterkere fylkeskommune.

Kostnader/besparelser ved deling av Troms og Finnmark:

Direkte kostnader knyttet til å splitte Troms og Finnmark

Den 64 siders lange utredninga bruker de 45 første sidene til å fastslå at enten Finnmark og Troms fortsetter sammen eller hver for seg, vil den politiske effekten være omtrent den samme. Derimot vil fagmiljø forringes og medføre tap av kompetanse i en region som trenger slikt ved en deling.

I en tabell på s. 46 vises kostnader ved sammenslåinga. Der tok IKT hovedparten av de påståtte 54 mill. kr i perioden 2017-2021. Andre kostnader er oppsiktsvekkende høye, og skaper tvil om de virkelig er korrekte.

Fylkespolitikerne har ifølge utredninga fått innbetalt på sine private konti bortimot 15 mill kr for å ha deltatt på ett felles fylkesting (72 politikere) i oktober 2017 (Kirkenes). Utover dette var det ingen møter i 2018, og kun fellesnemndsmøter (36 politikere) i 2019.

Hele 2 av disse millionene gikk til leder Opsal og nestleder Ballo i fellesnemnda (begge fra Ap). Brukbart for drøye 8 månedsverk arbeid hver. Men er hovedsummen virkelig mulig?

Kommunalminister Gram har fortalt Stortinget at departementet har betalt 225 mill kr til dekninga av fylkeskommunenes utgifter.

I så fall tar Troms og Finnmark alene 24 % av alle samtlige kostnader - som innbefattet 19 fylkeskommuner! Vel, når man ser hvordan fylkespolitikere her nord vet å belønne seg sjøl, er den store andelen mer forståelig.

Kostnader ved oppdeling er tall som for fylkesrådet er viktige å gjøre minst mulig. Da vil det bli enklere for Stortinget å kunne forsvare en oppdeling.

Som forventet og i samsvar med beregninger fra andre fylkeskommuner er det IKT-kostnadene (fagsystem) som vil være betydelige. For Troms og Finnmark er de beregnet til 26,2 mill kr, mindre enn for hva andre fylkeskommuner må ta ved en oppsplitting.

Videre er det beregnet administrative kostnader ink. lønn tilknyttet IKT ved en oppdeling på 5,8 mill kr i 2 år, altså 11,6 mill kr.

Jeg tar utgangspunkt i fylkesrådets påstand om at det har kostet Troms og Finnmark 54 ekstra millioner de ikke fikk kompensasjon for.  Vi må legge til grunn at store deler av disse kostnadene også vil komme med deling. Fylkesrådet sier dette må dekkes ved nye ansatte og overtid. La oss si at kun 1/4 av beløpet stemmer. I så fall må vi legge til årlig ca. 12 mill kr i personellkostnader i minst 1,5 år.

Hva blir da sluttregnestykket for kostnader ved oppdeling?

Med forbehold om at de få tallstørrelser og de mange generelle beskrivelser av kostnader og besparelser i utredninga er korrekte og riktig forstått, ser regnestykket slik ut:

Her har jeg tatt utredninga i fullt alvor og føyd inn de færre reisene allerede fra 2023 som den eneste påståtte besparelsen.

Utredninga har lagt til grunn at en oppdeling ikke vil medføre noen reiseutgifter (kr. 0 ), noe som vil være imponerende med tanke på de store reisekostnader som ligger i tabellen for sammenslåing.Om de da er riktige.

Nå har partileder og finansminister Vedum «kjøpt» 4 fylkeskommuner til å søke om oppsplitting ved å garantere at de vil få alle utgifter til deling dekket av staten. Holdbarhetsdatoen på det løftet varte til sist helg.

Da sa kommunalminister Gram at det ikke er aktuelt å dekke IKT-kostnadene fullt ut, og at fylkeskommunene ikke kunne forvente refusjon for alt de skrev regning på.

Selv om staten iflg Vedum hadde dekket alt, er det bare en type penger enten de er i staten eller i fylkeskommunen. De kan kun brukes en gang – til et formål.

En unødvendig ekstrakostnad på netto ca. 46 mill kr. kunne alternativt vært brukt til å gi ungdommen gode skoletilbud – som er hovedbegrunnelsen for å ha en fylkeskommune.

Det er altså ikke verdt 46 mill kr. på å splitte Troms og Finnmark!

Børre St. Børresen

Folkevalgt i Tana kommune og

tidligere fylkespolitiker i Finnmark