Sist uke behandlet kommunestyret i Alta årsregnskapet for 2021. En uheldig spissformulering fra en enkeltrepresentant overskygget det meste, og ble hovedsaken både i debatten i kommunestyret og i media. Det er synd, for kommuneøkonomien burde så absolutt vært diskutert seriøst og bredt.

Alta kommune har avlagt et årsregnskap som viser et negativt netto driftsresultat på minus 13,5 millioner for 2021. Det er historisk svakt.

I tillegg viser en revisjon i ettertid at inntekten i 2021 ble beregnet 14 millioner for høyt, jfr. note 20 i årsregnskapet, om hendelser etter balansedagen.

Her heter det at «Hvis inntekten hadde vært anordnet med riktig beløp ville bokført resultat vært tilsvarende svakere, med den konsekvens at sum disposisjonsfond ville vært redusert fra 33,1 mill. til 19,1 mill. Negativt netto driftsresultat ville vært økt fra 13,5 mill. til 27,5 mill. Feilen vil bli rettet opp ved å belaste regnskap 2022».

Alta kommune har altså i realiteten avlagt et regnskap med et negativt driftsresultat på 27,5 mill. og med et disposisjonsfond på skarve 19,1 mill. Det er dramatisk og bør absolutt medføre en selvransakelse for flere.

I debatten fikk Frp spørsmål om hva vi har gjort for å stramme inn på pengebruken innenfor helse. Det er helt legitimt, og den som har fulgt med i lokalpolitikken de siste årene, har nok fått med seg hvilke partier som har stått for en ansvarlig økonomisk politikk.

Kommunestyret vedtar budsjettet etter at rådmannen har lagt frem sitt forslag. Samtlige partier unntatt Frp fant å ville bruke mer enn rådmannen ved siste budsjettbehandling.

Frp har vært pådriver og har deltatt aktivt i de innsparings- og omstillingsprosesser som har vært gjennomført. I helse og sosial vedtas hverken store innsparingstiltak eller økt bruk, utover lovpålagte tvungne oppgaver.

Det er ikke hovedutvalgene som skal stramme inn på pengebruken. Det er rammene til det enkelte ansvarsområde som må tilpasses i henhold til kommunens totaløkonomi. En pasient eller en bruker med et behov skal ikke få svaret: Beklager, vi har ikke penger.

Når Alta kommune ikke har greid å skape et økonomisk handlingsrom må flere ta ansvar. Det ansvaret har først og fremst politisk ledelse. Rådmannen har også et ansvar, men han kan ikke trylle.

Hele kommunestyret har kollektivt et ansvar for å skape en bærekraftig økonomi i Alta kommune. Frp har også et ansvar, men vi har ikke flertall. Men vi skal også bidra.

Odd Erling Mikalsen, Frp