Folkeavstemmingen 10. mai kan gi Alta Kommune mulighet til å tilhøre Troms fylke i framtida!

Et lovlig fattet stortingsvedtak ble regnet som et politisk overgrep som åpnet for omkamp da den nye regjering kom i posisjon. Fylkeskommunens ansatte og valgte politikere har sabotert det lovlig og demokratisk gjennomførte stortingsvedtaket. De oppfattet det som et maktovergrep mot folkeavstemmingen som ble avholdt ett år etter vedtaket.

Deres åpenbare sabotasjeaksjoner og manglende respekt for demokratiske prosesser fikk ingen personlige konsekvenser, og de ble belønnet med tilbud om reversering betalt av staten, etter en søknad basert på en forhåndsgodkjent proforma utredning.

Regjeringen som har ansvaret for demokratiske prosesser lar inhabile fylkespolitikerne, som kjemper for egen makt og egne posisjoner og godtgjøringer, bestemme om befolkningen skal få delta aktivt i prosessen og få tilgang til informasjon om økonomiske og praktiske konsekvenser. Finnmark valgte å holde den «plagsomme» befolkningen utenfor prosessen. I tillegg nektes kommunen informasjon om framtidige statelige overføringer og rettigheter og annen informasjon som gir beslutningsgrunnlag for valg av fylkestilhørighet.

Stortingsvedtaket var ikke et overgrep, men prosessen med dagens tvangsreversering er en symbolsk prosess og et klart demokratisk overgrep med idealistiske målsetninger der økonomiske og praktiske mål er fraværende. Alta kan derfor ikke nektes sin lovbestemte rett til å velge fylkestilhørighet.

Avstemmingen 10. mai kan legge grunnlag for framtidig ny fylkestilhørighet. Det er viktig at befolkningen gjennom sin stemmegivning gir klar tilbakemelding om at de ikke aksepterer demokratisk overkjøring og symbolske prosesser uten mulighet for demokratisk deltagelse!

Gjennom et klart JA til en søknad kan vi sikre vår lovmessige valgfrihet og skaffe oss et forhandlingskort ovenfor regjeringen og reverseringstilhengerne som nekter oss informasjon og andre demokratiske påvirkningsmuligheter!

La oss kjempe for vår demokratiske rett til informasjon og politisk deltakelse! La oss vise at vi ikke ønsker en fylkeskommunal ledelse som nekter befolkningen informasjon og demokratisk deltagelse!

Bjørn S. Odden