«En prosess som setter barna fremst, en prosess som ikke er styrt av følelser, egeninteresser og politisk spill – en prosess hvor man kommer frem til en god og fremtidsrettet avgjørelse» skriver FAU Bossekop. Dette synet deler vi i FAU på Komsa fullt ut.

FAU Komsa har hittil i prosessen valgt å ikke komme med ønsker og innspill. Ønsker for hvor skolen skal plasseres er i stor grad styrt av hvor man bor - så også for oss i Komsa skolekrets. Alle ønsker at sine barn skal ha en skole i nærområdet, hvor det er nært, trygt og godt å gå til skolen.

Det er relativt enkelt å presentere selektive data som er fordelaktige for egen skole. Vi tror ikke det er avgjørende for ny skolestruktur, og derfor er det i utgangspunktet fornuftig at administrasjonen får lov til å utrede dette og komme med sine anbefalinger. Dog er vi usikre på om kommunen igjen skal bruke mye tid og penger på eksterne rapporter, når vi allerede har brukt mye ressurser på rapportene fra 2012 og 2017/18.

Det var stor misnøye i Alta når Oslo Economics presenterte Alta som en klar anbefaling for å bygge nytt sykehus og dette ikke ble hørt. Hva skal vi med utredninger hvis vi ikke bruker de som kunnskapsgrunnlag? De overnevnte rapportene peker tydelig på Komsa som en ideell plassering når det kommer til skole.

En annen grunn til at det kan være fornuftig å la administrasjonen finne den beste løsningen, er at vi sikres korrekt informasjon. I et nylig innlegg hevdes det at det skal begynne 11 1. klassinger på Komsa skole. Det stemmer ikke. Det er skrevet inn 32 1. klassinger på Komsa neste skoleår. I fjor måtte flere elever avvises på Komsa og sendes til naboskoler p.g.a. plassmangel.

Det skjer for tiden et generasjonsskifte i sentral-Alta. Videre ser vi utbygging, der bare det påbegynte feltet i Lille-Komsa vil ha over 200 nye boenheter. Dette feltet, samt flere andre områder i sentral-Alta, vil ligge over 2 km unna både dagens Bossekop og Elvebakken skole. Dette gjør at de minste barna derfra vil ha krav på skoleskyss for å komme seg til nærmeste skole dersom Komsa skole legges ned. Skal vi busse elever ut av sentrum for å gå på skole?

Vi er helt enige med innlegget til FAU Bossekop om at en skolestruktur der barna opplever en skolevei der de trygt kan gå eller sykle til skolen, er en svært viktig verdi. Vi synes derfor det er naturlig å spre skolene i Alta og skape kortes mulig skolevei for flest mulig barn. Av den grunn er det uklokt å legge ned Komsa - den eneste reelle sentrumsskolen vi har.

Foreldreutvalget

Komsa skole