Det krever ansatte for å opprettholde gode bibliotektilbud.

Norsk bibliotekforening (NBF) er opptatt av bibliotekenes samfunnsoppdrag. Dette oppdraget spenner fra allmenndannelse, kulturelle opplevelser til læring og faglig utvikling. Lokallaget NBF Nord organiserer personer og institusjoner i Nord-Norge.

Alta kommune har et aktivt og fremoverlent bibliotek. Biblioteket har satset stort på tjenester til barn og unge. Alta bibliotek har deltatt i prosjekter for å utvikle biblioteket som møteplass, kunnskapsarena og litterær arena.Dette arbeidet krever personalressurser. Alta kommune med sine 6 stillinger i biblioteket ligger godt under gjennomsnittet på kommuner i samme størrelse og Kostra-gruppe. Kommunen ligger 30 % under sammenlignbare kommuner på personalutgifter og innkjøp av bøker og medier i 2020.NBF Nord mener at ytterligere reduksjoner må unngås, og at Alta kommune i stedet må bruke mer penger på bibliotek for å komme opp på samme nivå som andre kommuner.I de siste årsmeldingene fra Alta kommune trekkes bibliotekets bidrag for å satse på språk, lesing og skriving frem, og at biblioteket er en lavterskel arena som er med å motvirke ensomhet i kommunen. Det står også at biblioteket har spesielt mye besøk av barn som ellers ikke bruker fritidstilbud etter skoletid. Å jobbe med disse problemstillingene krever mer enn et tilgjengelig bygg, de krever personale og kompetanse.

Med hilsen Norsk bibliotekforening Nord, Kjell Gunnar Nilsen-Moen