Pensjonert stortingsrepresentant fra Finnmark, Ingalill Olsen og president i Sametinget, Silje Karine Muotka har trukket i gang en viktig og nødvendig debatt om hva folk i Finnmark skal leve av. Begge er bekymret over den negative befolkningsutviklingen og fraflyttingen fra regionen. Olsen spør hva Finnmark skal leve av, mens Muotka slår fast at Sametinget jobber for å forme framtida med bærekraftige strategier. Sametinget er en del av løsningen og ikke problemer, skriver Muotka i et debattinnlegg.

Samtidig spør Ingalill Olsen om Sametingets konsultasjonsrett i realiteten skal bety et samisk samtykkekrav.

Som nytilsatt viserektor ved UiT med ansvar for campusene og studiestedene i Finnmark og Nord-Troms, er det mitt ønske at UiT skal kunne bidra som en dialogpartner om framtida for arbeidsliv og utdanning i nordområdene.

Næringslivet i Nord-Norge har de siste to tiårene stort sett «gått så det suser» - for å bruke et slikt uttrykk. Men folketallet har sunket år om annet – og årsaken til dette er det delte oppfatninger om.

Det er i dag drøyt 600 ledige stillinger i ulike bransjer i Nord-Norge – og i overkant av 12000 arbeidsledige. Kanskje kan et studium ved UiT være en vei ut av ledigheten – og kanskje kan framtida for et lokalsamfunn se annerledes ut dersom man får det nødvendige påfyll av kunnskap og kompetanse.

Dette ønsker vi å bidra til gjennom å kartlegge behovet for kompetanse i arbeidslivet og sikre påfyll av nødvendig kunnskap, hjelpe med karriereutvikling og for eksempel forsøke å sikre rekruttering av flere menn til helsevesenet.

UiT har et samfunnsoppdrag som forankres rundt noen grunnpilarer:

· UiTs samfunnsoppdrag fra 1968 om å bidra til en positiv samfunnsutvikling er like gyldig i dag som for 50 år siden.

· UiT skal styrke posisjonen som ett av Norges fire breddeuniversitet.

· UiT skal befeste sin posisjon som Norges arktiske universitet.

· UiT skal være best i verden på forskning knyttet til nordområdene.

· UiT skal leve i et tett samspill med offentlig og privat sektor lokalt og regionalt.

Ved UiT Norges arktiske universitet i Alta planlegger vi nå en dialog- og debattarena. Der ønsker vi deltakelse fra politikere, næringsliv og akademia – som setter fokus på mulighetene og begrensningene for framtidig utvikling i nord.

Vi kommer tilbake med data og sted for et slikt dialogmøte om utfordringene for Finnmark i tida framover, og ønsker velkommen til felles innsats for Finnmark.

Med hilsen

Bente Haug, viserektor

UiT Norges arktiske universitet