Fisken i havet danner grunnlaget for arbeidsplasser på land og har i alle tider vært en garantist for trivsel, sysselsetting og bosetting i bygdene langs kysten vår. Med de rike fiskeriområdene «rett utenfor stuedøra» er det sjarken og de minste kystfartøyene som utgjør kystflåten. Miljømessig er denne båtstørrelsen mest gunstig, i og med at den lar fisken komme til kystnære farvann før den fanges. Sjarken bruker dermed lite drivstoff pr. kg. fanget fisk og sørger for bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene.

Regjeringas tiltak for omlegging til grønn industri har hittil vært en stor skuffelse. Dersom de neste generasjoner skal klare å begrense temperaturstigningen til to grader, må også næringspolitikken endres radikalt. SV må gjøre alt partiet kan for å bidra til dette. Utfrakt av norske fiskeprodukter må i størst mulig grad skje på skinner og kjøl. Jernbane i nord vil styrke andelen miljøvennlig frakt på fisk.

Norge har et stort potensial for å skape verdier og grønne arbeidsplasser av fiskeressursene våre, men da må det gjøres tiltak. Trålerne bruker 4-5 ganger mer miljøødeleggende diesel enn kystflåten for hvert kilo fisk som fanges.

Det meste av fangstene fra trålerne leveres fryst, noe som gjør den lite lønnsom å bearbeide i Norge. Pliktkvotene ble i sin tid gitt til fiskeindustrien for å sikre arbeidsplasser på land og dermed sikre bosetting langs kysten. Pliktkvotene er nå flyttet over til trålrederiene. Når pliktkvotene tilbakeføres til kysten, må det stilles krav om at fisken bearbeides lokalt. Både fiskeindustrien og kystflåten vil kunne sysselsett mange tusen av de som vil bli ledige i oljenæringa etter hvert som denne trappes ned.

Siden de fleste fiskeressursene finnes utenfor kysten av Nord-Norge, vil en oppbygging av fiskerinæringa gi det beste bidraget til å stoppe avfolkninga av landsdelen. Likevel må den minste og lokale flåten gis rammevilkår som gjør dem i stand til å bidra med råstoff til lokal industri. Store robuste fiskefartøy har mulighet til å fiske lengre til havs enn de små fartøyene. Vi ser at de minste i dag må konkurrere på de kystnære felt mot de større fartøy. Det gjør at de minste taper konkurransen og må lengre til havs.

For å øke den minste flåtens muligheter til et lønnsomt fiske og samfunnsbidrag, må disse derfor gis en eksklusiv rett til å høste av de kystnære fiskefelt. Havbruk må ikke gå på bekostning av lokale og kystnære fiskefelt. Det er en forutsetning for et godt samspill og at reguleringene blir til gagn for lokalsamfunnene fremfor kilde til konflikter og begrensninger.

La oss jobbe for å ta havet tilbake og kreve mer ferskt råstoff på kai i nord!

Troms og Finnmark SV vil:

  1. øke opplæringskvoter til kystflåten.

  2. gjøre havnene ved kysten mer attraktive for både lokale og fremmede fiskere, SV vil aktivt jobbe for å bedre og tilpasse havneforholdene til denne flåtetypen.

  3. støtte rekrutteringsordninger til fiskeri- og fiskerirelaterte fag.

  4. arbeide aktivt mot sosial dumping i fiskerinæringa.

  5. at de mest sårbare fiskeområdene skal være seismikkfrie.

  6. arbeide for bevaring og utbygging av fiskemottak langs kysten i Nord-Norge, samt øke føringstilskudd for transport av fisk fra mottaksanlegg (satellittanlegg) til produksjonsanlegg.

  7. at det stilles krav om at ansatte på norske fiskefartøy må være norske statsborgere.

Årsmøtet i Troms og Finnmark SV