Helse Nord, med underliggende helseforetak, har i et oppdragsdokument fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) blitt bedt om å spare penger ved å endre måten sykehusene tilbyr sine tjenester til pasienter på.  I en artikkel på nrk.no vises det til helseforetakenes ulike modeller for løsninger.

Helt enkelt: Helseministeren krever at sykehusene skal drive kostnadseffektivt. Nå har helseforetakene startet arbeidet med å finne forslag til innsparing. Helseministeren kommer neppe til å endre oppdragsdokumentet.  Det gjør at følgende alternativ for Finnmark ligger på bordet:

Kirkenes:

0-alternativ: Er dagens funksjonsfordeling Akuttsykehus

Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue).

Alternativ 2-ny: DMS (distriktsmedisinsk senter)

Hammerfest:

0-alternativ: Akuttsykehus

Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum

Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus

Alta:

0-alternativ: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue.

Alternativ 1-ny: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue

Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles

Gode folk: Velges alternativ to blir resultatet slik: Fødeavdelingen i Kirkenes forsvinner. Fødestua i Alta blir historie. Operasjonstilbudet i Alta kan bli flyttet til Hammerfest og Kirkenes. Røntgentilbudet i Alta kan bli langt ned. Fødeavdelinger og akuttberedskap samles i Hammerfest.

For Øst-Finnmark blir reiseveien til fødeavdeling på rundt 550 kilometer – en vei!  For Alta, Kautokeino og Loppa vil det si at i underkant av 300 fødekvinner må reise fra 280 til 140 kilometer for kontroller og for å føde barn.  Dette vil føre til en forringelse av livskvaliteten og skaper utrygghet for svært mange.

For eldre mennesker fra hele Finnmark som må til utredninger for ulike sykdommer betyr det mer reising og en utrygg fremtid.  Vi i Pasientfokus mener at det er HELT uaktuelt å utsette syke eldre for en slik ekstra belastning i tillegg til at de er syke.

Når samtlige fødekvinner i hele Finnmark må reise til Hammerfest for å føde skapes det uro.  Forslaget er underlig når vi vet hvor værutsatt Hammerfest er med sin beliggenhet: Noen stikkord er stengte veier, stengt flyplass og mangel på fagfolk, ja da blir finnmarkingene påført store problemer.  Ved valg av forslag to vil helseforetaket destabilisere helse- og sykehustilbudet i Finnmark – det kan vi i Pasientfokus ikke akseptere.

Men det er ikke helsvart.  For saken er den at Pasientfokus har vært med på å jobbe fram flere gode svar på sykehustjenestene i Finnmark. Regjeringen Ap og SP har faktisk lagt inn 61 millioner kroner som varige helsekroner til Finnmark.

Til Alta med Loppa og Kautokeino ligger det 25 millioner kroner i varige midler i statsbudsjettet for 2024! I tillegg fikk Kirkenes sykehus i revidert statsbudsjett 15 millioner kroner til intensivberedskap som varige midler. På toppen ligger det 20 millioner i statsbudsjettet for 2024 til å styrke Kirkenes sykehus til beste for befolkningen i Øst-Finnmark.

I tillegg er det lagt penger på bordet til styrking av Pasient og brukerombudet med kontorsted Hammerfest for samisk talende pasienter. Dette er penger som skulle gi Finnmarkssykehuset rom for utvikling ikke nedskalering av sykehustjenestene i Finnmark.

Dette i tråd med råd fra:

Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen, Sykehusutvalget, Helsepersonell-kommisjonen som alle har fokus mot Arktis og vektlegger økt totalberedskap i Finnmark, og i Helse Nord sitt ansvarsområde. I tillegg kom Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport i juni.  Forsoningsarbeidet mellom staten på den ene siden og samer, kvener, norsk/finsk og skogfinnene på den andre siden behøver ingen lang planlegging og utredning.

Når disse tunge kommisjonene kommer med en tilnærmet entydige råd om å styrke beredskapen i nord må staten ta ansvar og vise at de har kontroll på at den ene statlige hånda vet hva den andre statlige hånda gjør.  Likeverdige helsetjenester til det flerkulturelle samfunn som er berørt av fornorsknings-prosessene er en svært god og mjuk begynnelse for statens forsonings-arbeid hvor statens viser at de tar sitt ansvar for den statlige urett som er begått.

Jeg har forståelse for at styret i Finnmarkssykehuset kan være sure for at de mister sin frihet til å styre helseforetaket akkurat slik de vil. Men hvem er «de» som bestemmer?  Er det slik at godt betalte ledere sørger for sine egne arbeidsplasser i Hammerfest mer enn de ivaretar folk i Finnmark sine behov? Forslag to fra Finnmarkssykehuset og Helse Nord er et fryktelig signal for gravide, fødende og sårbare syke mennesker i Finnmark. Oppriktig talt: Det er også ganske talentløst å utsette berørte ansatte i Finnmarkssykehuset for en slik uro.

Ledere i Helse Nord må være modige og geografisk orientert.

Gode folk. Det påhviler Helse Nord å bruke penger klokt – det er ikke sikkert flere lederstillinger bidrar til å bedre helsen til dem som trenger det.  Men i bunn og grunn oppfatter jeg arbeidet til Helse Nord og Finnmarkssykehuset som et rop om hjelp fra foretakene om at Helse Nord med underliggende foretak åpenbart trenger mer penger. Da må ledelsen være modig – og si høyt til helseministeren at de ikke kan være med på å destabiliserer sykehustjenestene i Finnmark og Nord-Norge. En reduksjon av tilbudet, slik alternativ to legger føringer for, vil føre til at befolkningen IKKE får de likeverdige sykehustjenester som resten av landet har.

Nå er det alvor

Pasientfokus viser til alvorlighetsgraden i forslagene som ligger på bordet. Det betyr at KVINNEKAMPEN må fortsette! Kampen for fødende, eldre og akuttsyke menneskers rettigheter handler om mer enn penger. Det handler om hvilke verdier vi skal styre vårt land etter. Og DET er et politisk ansvar.

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus

Irene Ojala i Pasientfokus. Foto: Javad Parsa / NTB