UiT Norges arktiske universitet skal lyse ut 15 flere studieplasser i sykepleie i 2022 sammenlignet med året før. Dette er et resultat av regjeringens ønske om å dekke sykepleiermangelen, hvor ambisjonen i første omgang er å øke kapasiteten på sykepleierutdanningene med 500 studieplasser. UiT sine 15 er en andel av 200 plasser som allerede er fordelt mellom utdanningsinstitusjonene uten ekstra finansiering. De neste 300 plassene vil komme i tillegg, dersom Stortinget vedtar det. Da med vekt på spesialistutdanninger og fortrinnsvis med ekstra finansiering.

Å styrke utdanningskapasiteten vil gi flere sykepleiere, men må inngå i et større løft om det skal monne. Det handler blant annet om lønn, status, arbeidsforhold og hvordan vi som samfunn skal klare å beholde flere sykepleiere i arbeid etter endt utdanning. Det handler også om hvordan vi må tenke annerledes om praksis, etisk anvendelse av smart teknologi, samt fornuftig bruk av alle helseprofesjonene. Vi trenger mange nok sykepleiere, som også er rustet til å stå i et yrke i endring. Dette er diskusjoner og utviklingsarbeid UiT vil være en del av.

Selv om 15 nye studieplasser kun er et lite skritt i retning av å løse sykepleiemangelen, er de ettertraktede hos de fleste av våre samarbeidskommuner. Behovene er store over hele Nord-Norge, hvor demografiske endringer og kompetansebehov er enda mer presserende enn i resten av landet. Spørsmålet er da hvor disse studieplassene bør lokaliseres?

UiT har vært gjennom et taktskifte innen sykepleieutdanning, og tilbyr i dag studiet på heltid i Narvik, Harstad, Tromsø og Hammerfest, og på deltid i Kirkenes, Kautokeino, Alta, Nordreisa, Bardufoss og på Finnsnes. Det ligger et enormt arbeid bak en slik dekning, både fra våre ansatte og alle våre praksispartnere. Med rullerende opptak og med oppstart både høst og vår, utnyttes utdanningskapasiteten til det fulle. De siste årene har vi utdannet flere sykepleiere enn de måltallene Kunnskapsdepartementet har satt. Dette skyldes en betydelig innsats fra ansatte, praksispartnere og ikke minst fra våre studenter.

Vi er stolte av å utdanne sykepleiere på hele 10 steder i Nord-Norge. En spredt studiestruktur på full kapasitet er likevel ikke uten utfordringer. Det gjør det mer krevende å bygge et fagmiljø som, i tillegg til å utdanne kandidater, kan drive det forsknings- og utviklingsarbeidet som fagområdet trenger. En annen utfordring er å fylle alle studieplassene som vi lyser ut. Med unntak av i Tromsø har alle kvalifiserte søkere til bachelor i sykepleie ved UiT fått plass de siste årene. Noen steder har vi ikke hatt fulle kull. For svak rekruttering leder til spørsmål om vi bør konsentrere til færre opptak noen steder. Dette vet vi er krevende all den tid god geografisk dekning er viktig for balansen i velferdssamfunnet vårt. Dette peker også tilbake på at den nasjonale sykepleiemangelen krever et bredt spekter av tiltak.

Dersom Nord-Norge skal få effekt av flere studieplasser i sykepleie, må vi sikre at de fordeles dit hvor det er nok studenter til å fylle dem. Vi må sikre at det blir 15 ekstra studenter som gis muligheten til å utdanne seg til det viktige og givende samfunnsoppdraget det er å være sykepleier. UiT har derfor besluttet å ikke bestemme på forhånd hvor de ekstra studieplassene skal plasseres. Vi lyser ut våre studietilbud i sykepleie som normalt, og der vi har søkergrunnlag til å øke opptaket i 2022 vil vi gjøre det.

Vår beslutning må gjerne forstås som en utfordring om å samarbeide med oss og våre vertskommuner om bedre rekruttering til alle våre studietilbud i sykepleie. Skulle vi stå overfor utfordringen med rekordstor søkning overalt, så er jo det en seier for sykepleieutdanningen i nord. Den utfordringen er vi derfor beredt til å ta.

Dag Rune Olsen Rektor

Kathrine Tveiterås Prorektor utdanning

Rikke Gürgens Gjærum Viserektor Sør-Troms og Nordland

Bente Haug Viserektor Nord-Troms og Finnmark