Forutsetningen for demokrati er solid tilgjengelig informasjon. Grunnen er enkel. Dersom offisiell informasjon er sterkt mangelfull eller villedende, vil velgernes beslutninger kunne resultere i selvskading.

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) er kommet til skade for å spre informasjon som vil klemme fingrene på befolkningen i hele kyst-Norge. Forhåpentlig skyldes det en forglemmelse fra TFFK sin side.

Planene i Frakkfjorden

Loppa kommunestyre har uttalt at de ønsker en kunnskapsbasert vurdering av planene om lakseoppdrett. Dette vitner om høy grad av integritet hos kommunestyret.

Administrasjonen i Loppa kommune bestilte derfor en uavhengig vitenskapelig vurdering. Dette vitner om høy grad av integritet hos administrasjonen.

Utredningens konklusjon var klar. Frakkfjord er en liten terskelfjord som er viktig for gytende kysttorsk, derfor spesielt sårbar og ikke egnet for lakseoppdrett.

Som vi nå vet droppet Grieg Seafood Finnmark sine planer om nyetablering i Frakkfjorden. En av grunnene var fjordens sårbarhet. Andre grunner var massiv motstand, blant annet fra lokale fiskere.

Loppa kommune har varslet at de kan komme til å trekke forslaget om arealer til akvakultur i Frakkfjorden fra arealplanen.

Vil vurdere saken på nytt

Etter en del om og men ber nå TFFK kommunen om å vurdere saken på nytt. De truer faktisk også med å gripe inn dersom den ikke holder muligheten til oppdrett i Frakkfjord åpen. TFFK har med seg Fiskeridirektoratet og prosjektlederen i Havforskningsinstituttets forskningsprosjekt SalCod. Et prosjektet som allerede er etablert i blant annet Frakkfjord.

Prosjektleder for SalCod, Pål Arne Bjørn, fremstiller hensikten og betydningen av prosjektet i Altaposten 13. juni. «Kysttorsken er truet og sårbar, og en mulig årsak til dette kan være påvirkningen av lakseoppdrett. Dette er en problemstilling som har vært diskutert i nord i 20 år, og nettopp fordi kysttorsken er så truet som den er, er det viktig å fullføre denne studien. Vitenskaplig vil dette gi de mest robuste forsknings-svarene. Kysttorsken er viktig for Norge som nasjon» sier Bjørn.

Nettopp hensynet til forskningsprosjektet SalCod er argumentet TFFK mener må få Loppa kommune til å holde fast på planene om oppdrett i Frakkfjord. Om ikke annet så i alle fall i en avgrenset periode. Dette høres svært betryggende ut.

Forglemmelsen

Som alle oss andre trekker TFFK trolig et lettelsens sukk. Det er det vi pleier når vitenskap, forskningen og eksperter er satt til å skaffe oss den informasjonen vi trenger for å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Her, tenker vi, er vi sikret offisiell informasjon av solid kvalitet. Demokratiet lever og vi er garantert mot selvskading.

TFFK gjør seg dermed skyldig i den samme forglemmelsen som oss andre. De undersøker ikke hva som er skrevet om hensikten med forskningen i Havforskningsinstituttet generelt og i prosjektet SalCod konkret.

Det norske Havforskningsinstituttet leverer forskning til, og er eid av Nærings- og fiskeridepartementet. I tildelingsbrevet til instituttet for 2015 sikret departementet næringsinteressene ved å definere rammen for forskningen på denne måten:

«Regjeringen ønsker en forutsigbar vekst i fiskeri- og oppdrettsnæringene. Dette krever ny viten og ny teknologi som både bidrar til konkurransekraft og til å løse miljø- og bærekrafts utfordringer.»

Når havariet av den frie forskningen er støpt inn i formålet for institusjonen, dukker det opp i søknadene om finansiering av konkrete prosjekter. SalCod:

«Forventet nytteverdi: Alt i alt vil dette smelte sammen til forbedrede råd til myndigheter, næringer og befolkning om hvordan man kan sikre akvakulturvekst samtidig med bevaring av villfisk og bærekraftig fiskeri.» (Sitat fra Salcods prosjektplan oversatt fra engelsk.)

Ville noen med eller uten fullført folkeskole ved sine fulle fem og som har et ønske om objektive forskningsresultater for å redde kysttorsken formulere seg på denne måten?

De fleste av oss, trolig også TFFK, tror vitenskapen er garantist for fri forskning horisonten rundt, et flaggskip for informasjon i samvittighetsfull takt med virkeligheten. Tekstene ovenfor presenterer oss for noe helt annet. Vitenskap og eksperter er ikke der for å bringe solid informasjon. Konsekvensen av formuleringen departement benytter til å styre Havforskningsinstituttet og forskningen er at det sikrer veksten i akvakultur-næringen mot å bli forpurret av solid informasjon.

De skrevne retningslinjene og forventningen til det konkrete prosjektet er i hovedsak det motsatt av hva Bjørn, TFFK og Fiskeridirektoratet sier til Altaposten.

Dersom SalCod blir gjennomført som planlagt og gir det prosjektbeskrivelsen beskriver som «forventet nytteverdi», har vi ikke bare gjort Frakkfjord til en kopi av Oslofjorden. Vi har sluppet løs en «vitenskapelig godkjenning» som kan gjøre hele kyst-Norge til katastrofeområde.

Vitenskapen og ekspertenes nye rolle

En gang i tiden lanserte tobakksindustrien forskjellige argumenter for å få de unge til å komme i gang med sigarettbruk. De helsebringende argumentene for å korte inn den uforholdsmessige tidsforsinkelsen mellom avvenning fra morsmelk til røykestart ble framsatt som om de var resultat av seriøse undersøkelser. I ettertid vet vi at informasjon med dette nivået soliditet ble utgangspunkt for katastrofal verdensomspennende selvskading.

Eksemplet med forskningsprosjektet SalCod og sentrale myndigheters press på lille Loppa kommune er ikke annet enn en lokal og tidsmessig tilpasset variant av kampanjen til tobakksindustrien. Det vi ser er vitenskap, forskning og eksperter i ny rolle. Vitenskap og eksperter er ikke der for å bringe solid informasjon. De skriftlige formuleringene av hensikten - bokstav for bokstav – viser at vitenskap og eksperter har fått rollen med å produsere argumentene som trengs for å sikre oppdrettsnæringens framskynding av røykestart.

Om dette skyldes ond vilje? Utenkelig! I disse prosessene har vi utmerkede mennesker i alle stillinger - fra ansatte og politikere i Loppa kommune og TFFK til Grieg Seafood og de andre seriøse aktørene. Det vi ser er heller en avart av tyngdekraften.

Store Norske Leksikon oppsummerer veien fram til det vi  kaller den norske rettsstaten slik: «Rettsstaten betydde langt på vei opphevelsen av politikken, og representerte en minimums-stat. Den fremste oppgaven var å drive rutinepolitikk basert på lover og regler, og der målet var å sikre borgerne grunnleggende rettigheter, slik som næringsfrihet og eiendomsrett.»

Vil du ha arbeid? Ønsker du muligheter til karriere? Jeg antar de ansatte i TFFK betrakter begge deler som gunstig. Og som de selv sier er deres oppgave da «å ivareta nasjonal politikk». I dette tilfellet beslutningen om flerdobling av oppdrett.

Da hjelper det lite med anstendighet fra gulv til tak i alle kontorer. Tyngdekraften tar over. Argumentet som skal overstyre Loppa kommune løfter seg til store høyder i eventyrland, men i den virkelig verden treffer det jorden med et brak.

En takk til Loppa kommune

Demokrati er medbestemmelse basert på solid informasjon. Det gir desto større grunn til å takke administrasjonen og politikerne i Loppa kommune fra dypet av vår sjel: Ved å forlange solid informasjon som beslutningsgrunnlag har de vist den typen integritet som demokrati lever av og dør uten.

Det er bare å håpe at det smitter. Kanskje svekker det i det lange løp tyngdekraften oppover i systemet.

Alle kan glemme. Vi som mener Frakkfjord har langt mer å bidra med til livskvalitet og glede enn en utbygging kan tilby, antar denne lille påminnelsen til TFFK om vitenskapens oppgave i denne saken er tilstrekkelig. I tilfellet regner vi saken som avsluttet, Frakkfjord reddet fra oppdrett og kyst-Norge berget fra vitenskap og forskning.

Gunnar Holth

Frakkfjord