Alta kommune foreslår tiltak for å rekruttere flere ansatte til kommunale barnehager. Hvis vi hadde blitt spurt før administrasjonen fremmet sitt forslag, så hadde vi svart at forslaget kan slå negativt ut på tilbudet til halvparten av barnehagebarna i Alta.

Men for å ha sagt det først: Vi deler bekymringen for rekrutteringen til barnehagelæreryrket. Søkertallene til barnehagelærerutdanningene har over tid vært nedadgående, og for barnehager over hele landet – ikke bare i Alta – sliter man med å få tak i kvalifisert personell. Derfor er det prisverdig at Alta kommune ser på hvordan rekrutteringen til barnehagene i Alta kan løses bedre.

Imidlertid fikk vi oss en stor overraskelse da vi fredag 26. april fikk saksfremlegget fra administrasjonen om tiltak for å rekruttere og beholde ansatte i kommunale barnehager. I sin innstilling til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering (HOKI) skriver de:

«Alta kommune vedtar en prøveordning der ansatte som jobber i 100 % fast eller 100 % vikariat på avdelinger i kommunale barnehager får tilbud om 80 % stilling med 100 % lønn. Dette er et prosjekt som vil gjelde i to år. Ordningen skal evalueres våren 2026, for å se om det har gitt den gevinsten sektoren trenger for å rekruttere ansatte og gi våre innbyggere et stabilt barnehagetilbud, samt få ned sykefraværet i våre kommunale barnehager. Dersom ikke forsøket gir tilfredsstillende resultat, vil normal arbeidstid og avlønning bli gjeninnført. Ordningen finansieres innenfor eget budsjett året 2024, samt innarbeides i egen budsjettramme i 2025/2026».

Vi i PBL Alta mener at dette forslaget ikke er veien å gå, da det ikke vil løse rekrutteringsutfordringene i sektoren.

Vi mener kommunen, som er barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager, må bidra til å sikre nødvendig rekruttering til hele barnehagesektoren, fremfor å foreslå løsninger som vil kunne bidra til å rekruttere kvalifisert personell fra private barnehager til kommunale barnehager.

Mangel på kvalifisert personell er en felles utfordring i hele barnehagesektoren i Alta kommune. Kommunen opplyser om at de mangler 14 stillinger fra høsten. Denne utfordringen står også de private barnehagene i. Tallene på barn som vil kunne stå uten tilbud til høsten er dermed høyere enn de 42 som kommunen opplyser om.

Etter vår vurdering vil det nye forslaget fra kommunen utløse et behov for enda flere ansatte for å dekke samme antall årsverk, noe som gjør en utfordrende rekrutteringsprosess enda vanskeligere. Hver femte stilling vil utløse en ekstra ansatt. De vil da være behov for 6 personer for å dekke 5 årsverk. Hvor skal disse ekstra personene hentes ifra?

Vi er meget skuffet over at forslaget administrasjonen i Alta kommune legger frem, kun tar hensyn til halvparten av barna i Alta kommune - de barna som går i kommunale barnehager. I våre øyne går nå Oppvekstsjefen ut og sier han kun bryr seg om 50 prosent av kommunens barn. Det er vel ikke meningen?

Etter vårt syn vil forslaget, dersom det blir vedtatt, flytte utfordringene fra hele barnehagesektoren til å kun gjelde de private barnehagene.

Det er nedfelt i FNs barnekonvensjon, at ingen barn skal forskjellsbehandles, og det er statens oppgave å se til at forskjellsbehandling ikke skjer.

Private barnehager har ikke de samme økonomiske mulighetene til å iverksette slike omfattende tiltak, på grunn av dagens tilskuddsmodell der private barnehager får tilskudd beregnet etter kommunens regnskap to år tilbake i tid.

Ved barnehageforliket i 2003 var det tverrpolitisk enighet om at private barnehager økonomisk skal likebehandles med kommunale barnehager. Kommunale barnehager og private barnehager har i hovedsak bare to inntektskilder- offentlige overføringer og foreldrebetaling.

I Alta er det nå gratis barnehage, så det er kun offentlige overføringer. Til kommunale barnehager i form av bevilgninger over kommunens budsjetter. Til private barnehager i form av et tilskudd per barn, som igjen bygger på kommunens kostnad pr barn i barnehagen to år i forveien.

Når politikerne skal behandle forslaget fra administrasjonen i Alta kommune torsdag 2. mai ber vi politikerne om å likebehandle barn i kommunale og private barnehager, og å sikre samtidig finansiering av rekrutteringstiltak i kommunale og private barnehager.

På den måten kan alle barnehager i Alta ta et felles løft for rekrutteringen til barnehagene, til det beste for alle barn, foreldre og ansatte i Alta.

PBL-lokallag, avdeling Alta

Tom Gunnar Johansen, styreleder

Nina Kristensen, styremedlem

Gøril Kristiansen, styremedlem

Lene B. Søreng, styremedlem