Ordføreren i Loppa kommune mener ifølge Altaposten at et vertskommunesamarbeid er nødvendig for å tilfredsstille kravene i barnevernsreformen. Han påpeker at samarbeidet vil sikre kommunen tilgang til juridisk kompetanse. Dette vil uten tvil styrke tjenesten og innbyggernes rettsikkerhet. Mindre kommuner har noe å lære av Loppa.

Juristforbundet er svært bekymret for kvaliteten i landets mange barneverntjenester og vil påpeke at det hviler et tungt ansvar på den kommunale ledelsen og politikerne når kommunen gjennom barnevernsreformen får et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Feilet gang på gang

Barnevernet skal ivareta to hensyn; sikre riktig vedtak og ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Tjenesten er avhengig av tillit i samfunnet. Den svekkes når barnevernet ikke følger spillereglene og kan få katastrofale følger for dem som rammes.

Gjentatte dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) gjør det legitimt å stille spørsmål ved rettsanvendelsen i barnevernstjenesten. Videre har tilsynsrapporter fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og Helsetilsynet avdekket en rekke brudd på lover og forskrifter.

Vi må spørre oss hvordan dette kan skje i et forvaltningsorgan med et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Barnevernsloven gir barnevernet stort handlingsrom. Lovens vide fullmakter gjør barnevernet til et forvaltningsorgan med mye makt. Dette er problematisk når tjenestens vurderinger også i høy grad er tuftet på skjønn, noe som stiller skjerpede krav til barnevernet som myndighetsutøver.

De riktige ressursene

En ryddig prosess er en forutsetning for kvalitet i tjenesten og et middel til å oppnå riktige vedtak. De prosessuelle reglene og barnevernsloven skal være en forsikring mot vilkårlig saksbehandling og myndighetsmisbruk.

Ett av hovedmålene i den nye barneversreformen er å styrke rettsikkerheten til barn og familier. Juristforbundet er klar på at økt bevilgning og bemanning i seg selv ikke nødvendigvis styrker rettsikkerheten.

Skal barnevernet styrkes og kvaliteten heves, må det flere ressurser med riktig kompetanse inn i tjenesten. Fraværet av jurister har vist seg å være en trussel mot barn og foreldres rettsikkerhet, mener Juristforbundet.

Når lovbrudd forekommer i barnevernet, skyldes det manglende lovforståelse. Jurister i barneverntjenesten er innbyggernes rettsikkerhetsgarantister og en avgjørende faktor for å lykkes med barnevernsreformens hovedmål.

Tverrfaglig kompetanse

Juristforbundet mener at tverrfaglig kompetanse er nøkkelen for å styrke barnevernstjenesten. Fram til nå har de fleste kommuner ikke sett behovet for eller tatt seg råd til å ansette jurister. Vi mener derfor at interkommunalt samarbeid kan være et alternativ for små kommuner som ikke har mulighet til å ansette jurister. Innbyggernes rettsikkerhet skal ikke være avhengig av geografi og kommunestørrelse.

Benedicte Gram-Knutsen Leder av Juristforbundet, Kommune