Samhandlingsreformen som ble innført i 2012 har medført at fastlegene har mer kompliserte oppgaver, blant annet fordi en del behandling og oppfølgning som tidligere ble gitt i sykehus nå er overført til kommunen. Ordningen er kritisert for å være underfinansiert og tilgangen på fastleger hviler i stor grad på kommunens økonomi, fordi basistilskuddet ofte må suppleres med kommunal finansiering.

Alta Høyre er bekymret for situasjonen med fastlegeordningen. Vi foreslår at det innføres en endring i fraværsforskriften slik at egenmelding av fravær fra foreldre eller myndige elever godtas som dokumentasjon. Videre må basistilskuddet økes. Det må også vurderes om noen arbeidsoppgaver som i dag er rent administrative kan la seg løse digitalt. Alta Høyre ønsker også en økt satsning på utdanning av leger og helsesekretærer for å løse framtidige behov knyttet til befolkningsutviklingen og sikre rekruttering og stabilitet.

Alta Høyre vil:

  • Få på plass bedre digitale løsninger

  • E-journaler må på plass

  • Det statlige basistilskuddet må økes

  • Vurdere hvilke av fastlegens oppgaver som kan delegeres til helsesekretærer og sykepleiere

  • Evaluere fraværsgrensen i VGS, særlig ordningen med attestasjon. For eksempel kan det innføres egenmeldingsdager som det er ellers i arbeidslivet.

  • Leger må få frigjort tid fra rene administrative oppgaver

Alta Høyre