Statnetts satsing på 420-linja fra Balsfjord til Finnmark er et forbilledlig milliardløft som skaper trygghet, optimisme og forventninger i nord. Da er det nedslående at det nå skapes usikkerhet om viljen er tilstede for å videreføre linja både til Skaidi og østover til Varangerbotn. Vi håper det blir flere av spadetakene til statsråd Tord Lien i årene som kommer.

Både infrastruktur og industrisatsinger har nemlig en betydelig tidshorisont, enten vi snakker om petroleum, bergverk, alternativ energi eller andre aktuelle satsinger som måtte komme. Kraftlinja er etter vår mening en nøkkel for å innfri noen av de nasjonale ambisjonene som finnes i nordområdestrategien – og det er temmelig opplagt at kraftforsyningen må komme i forkant av denne type investeringer og etableringer.

Vi fikk de første antydningene i en pressmelding i juni, der Statnett ga uttrykk for at de har bedre tid enn tidligere og at utbyggingen vil «strekkes noe ut i tid». At man tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet etter dødsulykker har alle forståelse for, men vi mener dette ikke bør rokke ved hovedstrategien: Gi hele landet skikkelig forsyningssikkerhet.

Det gjelder naturligvis i forhold til sikkerhet og beredskap, men også fordi Finnmark er mulighetenes region med råstoffer som sikrer nasjonen verdiskaping. Olje- og gasseventyret er helt i startfasen, men det er også viktig at det skapes alternative bein å stå på. Det krever også krafttak.

Vi håper ikke svingninger i konjunkturene står i veien for den langsiktigheten Statnett har vært opptatt av tidligere.

Det er riktig at oljeprisen har skapt en viss brems, det samme gjelder prisen på mineraler, som blant annet rammet driftsgrunnlaget til Syd-Varanger. Det betyr imidlertid ikke at behovet for kraft svekkes permanent. Tvert i mot oppfatter vi både nordområdestrategi og nasjonale visjoner dithen, at man ønsker mer verdiskapig lengst nord i landet. Det inkluderer naturligvis Øst-Finnmark, selv om det hele tiden vil eksistere utfordringer i bransjer som er sensitiv for markedsendringer.

Vi oppfatter også det dithen at næringslivet i Finnmark er «på» for å møte økt aktivitet. At Statnett har en fortløpende vurdering av behovet er ingen overraskelse, men vi blir uroet hvis spredte og kanskje midlertidige tilbakeslag brukes som brekkstang for å endre strategi og eventuelt omdisponere investeringer. For å skape nødvendig forutsigbarhet bør Statnett bokstavlig talt sverge til de lange linjers politikk og forholde seg til styrevedtaket for to år siden og opprettholde utbyggingstakten.