Idrettsanlegg er en av de viktigste rammevilkår for å skape idrettsglede og aktivitet. Å jobbe for flere og bedre anlegg handler om en samlet innsats i samarbeid med det offentlige, idrettsråd, særidrett og idrettslag, for å sørge best mulige anlegg basert på idrettens behov, i hele fylket. Bedre anlegg handler om funksjonelle anlegg for idrettene, men også om nødvendig rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg

Både tidligere Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets har over en lang periode hatt anleggsutvikling som en av sine viktigste satsninger og mål for idretten.

Flere og bedre anlegg vil fortsatt være ett av de viktigste satsningsområdene til Troms og Finnmark idrettskrets (TFIK).

Norsk idrett har satt seg noen overordnede anleggspolitiske mål

  1. Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.

  2. Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres gjennom bedre økonomisk forutsigbarhet. Gratisprinsippet bør primært være gjeldende. Idretten vil at all bruk av kommunale og offentlige idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge i alderen 6-19 år.

  3. Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg.

I arbeidet med å nå disse målene i praksis møter vi på noen hindre som det er svært krevende for frivilligheten i norsk idrett å håndtere - og det hinderet som ofte oppleves som aller mest krevende er mangel på egnede anlegg og/eller areal regulert til idrett.

Derfor oppfordrer vi regionens lokalpolitikere til å

  • løfte opp og frem dette i planprosessene,

  • etablere og vedlikeholde dialog med idrettsrådet i kommunen,

  • sørge for å holde dere oppdatert på de anleggsbehov idretten i kommunen har for å bidra til folkehelse og bolyst gjennom rekruttering idrett og fysisk aktivitet. Forebygge og redusere frafallet i idretten er kritisk.

  • påse at idrett og fysisk aktivitet får sin velfortjente plass i kommunedelplanens samfunnsdel

  • sørge for at det det settes av nok areal på egnede steder i kommunen til at gjeldende og fremtidige anleggsbehov kan realiseres i idrettslig og offentlig regi

  • bidra til en relevant og god kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Vi oppfordrer videre idrettslag til tett og god dialog med idrettsrådet og at dere i felleskap sørger for å bidra til gode kommunale planer, overholde høringsfrister og god dialog med relevante politikere og næringslivsaktører.

Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene, er det største og viktigste bidraget fra idretten til en bedre folkehelse. Vi kan bidra ytterligere ved å få tilgang til flere og bedre anlegg.

Idrettsdeltakelse er helsefremmende gjennom sin egenverdi, ved at idrett og fysisk aktivitet gir sosial tilhørighet, mestringsopplevelser og mening gjennom å være en del av lokalsamfunnet. Idrett og fysisk aktivitet er forebyggende for overvekt og en rekke livsstilsrelaterte sykdommer som hjerte- og lungesykdommer, kreft og diabetes. I tillegg er idrettsdeltakelse godt for den psykiske helsen.

Troms og Finnmark idrettskrets har en viktig oppgave med å styrke idrettens rolle og bedre rammebetingelsene for idrett i Nord. Med våre 568 idrettslag har vi idrettsaktivitet i alle lokalsamfunn i vårt vidstrakte fylke.

En satsing på oppgraderte og nye universelt utformede anlegg, vil gi et bedre tilbud til enda flere. Resultatet vil være mer idrett, bedre folkehelse, mer inkludering og likere muligheter for alle.

Derfor er vår anleggsplan viktig. Idretten i nord planlegger for framtida. Vi skal legge forholdene til rette slik at alle som bor i vårt fylke i alle aldre kan kjenne idrettsgleden i anlegg som vi har behov for.

Troms og Finnmark Idrettskrets inviterer til samarbeid for å få innholdet i anleggsplanen realisert. Dugnad, offentlig og privat finansiering i samhandling vil være viktige suksessfaktorer.

Vår plan legger føringer for utviklingsinnsats, i prioritert rekkefølge, innenfor aktivitetsområdene barneidrett, ungdomsidrett, toppidrett og folkehelse. Dette skal også komme til syne gjennom prioritert utvikling på anleggsområdet. Anlegg som stimulerer til idrettsaktivitet til barn og ungdom skal ha førsteprioritet, uten at dette nødvendigvis vil komme i konflikt med anlegg for breddeidrett, toppidrett eller folkehelse.

Troms og Finnmark Idrettskrets skal og vil bidra til flere og bedre idrettsanlegg i regionen vår!

Geir Knutsen (styreleder)

André Lind (styremedlem / leder anleggsutvalget)

Otilie Næss (styremedlem)

Torkjel Johansen (styremedlem)

Troms og Finnmark idrettskrets