Vi som bor i Nord-Norge bør være stolte av den nordnorske havbruksnæringen. Havbruk er ikke bare en av Norges største næringer, men også den eneste av Norges store næringer som er i ferd med få sitt tyngdepunkt forankret i Nord-Norge.

Nesten halvparten av de nordnorske havbruksselskapene har i dag sine hovedkontorer/beslutningskontorer i Nord-Norge, og denne andelen er stadig økende.

I dag er havbruksnæringen den viktigste og tyngste oppdragsgiver for den nordnorske maritime leverandørindustrien som  er representert ved Maritimt Forum Nord.

Våre anslag viser at dette markedet kan bidra til å skape så mye som mellom 3.000 og 4.000 nye nord-norske arbeidsplasser de neste 10 årene.

Samtidig spillere den maritime leverandørindustrien en svært viktig rolle i utviklingen av havbruksnæringen. De siste 10 årene er det vokst frem en stor maritim virksomhet innen havbruksnæringen. Årsaken er havbruksselskapenes behov for større og mer kompetansekrevende fartøyer med en utvikling rettet mot mer havbasert oppdrett.

Havbruksflåten består i dag av omkring 1300 store og små fartøyer som er bemannet av norske sjøfolk. I tillegg er det investert, eller i ferd med å bli investert, nærmere 20 milliarder kroner i store og kompetansekrevende maritime innretninger som følge av særtillatelsene fra Fiskeridirektoratet. De fleste indikasjoner peker i retning av at den maritime havbruksflåten kommer til å vokse kraftig i årene fremover.

Dette er viktige fakta for innspill i diskusjonen om samfunnsnytten av havbruksnæringen.

For ti år siden fantes det ingen hav-farmer, og da var flåten av brønnbåter, forbåter og servivefartøy   liten og gammeldags, sett med dagens øyne.  Havbruksflåten sysselsatte for ti år siden mindre enn 1000 norske sjøfolk. I dag ligger tallet på rundt 4.000 og ventes i løpet av de neste fem år å øke til mellom 5.000 og 7.000. Hovedtyngden av disse sjøfolkene kommer fra Nord-Norge.

De politiske forutsetningene for hav-farmene er sterkt omdiskutert. Den største av dem alle er  «Havfarm 1» tilhørende Nordlaks. Denne er posisjonert utenfor Hadseløya i Vesterålen. Nordlaks anslår at utviklingen av hav- farmene og investeringene i den verdikjeden som Nordlaks eier og driver vil medføre investeringer i Nord-Norge på mellom 1 og 1,5 milliarder kroner. Det vil bety mange nordnorske arbeidsplasser.

Verdiskaping og sysselsetting er viktig bidrag. Men havbruksnæringens kanskje aller viktigste bidrag kommer av at den er en høyteknologinæring. Det beste eksemplet i så henseende er partnerskapsavtalen mellom SalMar og Aker ASA. Hovedpoenget med denne avtalen er ikke produksjon av sjømat, men utvikling av ny teknologi beregnet på et globalt marked. Produksjonen kommer også her i økende grad til å skje i Nord-Norge.

Havbruksnæringens kanskje viktigste bidrag til det nordnorske samfunnet vil være at den gir et vesentlig bidrag til oppbyggingen av nordnorsk høyteknologisk kompetanse-næring. Dette har i historisk tid, så langt vi kan bedømme, aldri tidligere skjedd her i Nord.

Tor Husjord, Maritimt Forum Nord