Vi er glade for at Alta kommune og Finnmarkssykehuset går i front for å øke rekrutteringen av sykepleiere, og vi ønsker et tettere samarbeid velkommen.

Etter fusjonene med Høgskolen i Tromsø, Finnmark, Harstad og Narvik er UiT sin sykepleierutdanning samlet til én utdanning.

Disse fire stedene har over år bygget opp faglig kompetanse som er godkjent for å drive sykepleierutdanning, og her har vi årlige opptak til heltidsstudier.

Det er imidlertid kun i Tromsø at vi har ventelister med kvalifiserte søkere. Både i Harstad, Narvik og Hammerfest har vi frem til nå kunnet tilby studieplass til alle kvalifiserte søkere på listen.

Disse fire stedene utgjør sammen navet og gjør det også mulig for UiT å drive en utstrakt deltids- og desentralisert sykepleierutdanning i Kirkenes, Kautokeino, Alta, Nordreisa, Bardufoss og Finnsnes.

Ved våre desentraliserte studietilbud er utfordringen imidlertid at vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til å fylle alle studieplassene som vi lyser ut. Hadde vi hatt årlige opptak, ville vi ikke klart å fylle kullene, og det er ikke en bærekraftig måte å drive utdanning på.

Når det er sagt, så ønsker vi å påpeke at sykepleierutdanningen ved UiT siden 2018 har utdannet flere enn det årlige kandidatmåltallet som Kunnskapsdepartementet (KD) fastsetter, som til og med i fjor var 261 kandidater.

Antallet utdannede sykepleiere ved UiT har fra 2018 til 2021 variert fra 288 til 324. Selv gjennom den pågående pandemien har UiT utdannet flere sykepleiere enn forventet. Ut fra måltallet til KD, som i år øker til 281, har UiT hatt et måltall på 50 sykepleiere årlig i Finnmark.

Med 72 kandidater i 2019, 55 i 2020 og 74 i 2021 har UiT sin produksjon ligget over forventet også når man ser på tallene for Finnmark isolert. Etter tildelingen av 20 studieplasser i 2018 og samisk sykepleie som startet opp i 2021, er det samlede kandidatmåltallet for Finnmark 95 sykepleiere hvert år fra og med 2022.

Dette kommer det til å bli krevende å oppnå, så her må alle gode krefter jobbe sammen. Vi må fortsatt styrke heltidsutdanningen som drives fra Hammerfest og som produserer kandidater fra og til hele Finnmark. I tillegg skal vi fortsette å ha sterke desentraliserte tilbud i Alta, Kirkenes og Kautokeino.

For å klare det, må vi ha kvalifiserte lærerkrefter med minimum mastergrad innen sykepleie. Og ikke minst, vi må ha et tilstrekkelig søkergrunnlag av motiverte og kvalifiserte søkere. I Finnmark kommer vi derfor til å gjøre som i Troms med opptak annethvert år med samtidighet i Alta og Kirkenes, og alternerende med Kautokeino. Med godt samarbeid mellom kommunene og praksisfeltet kan vi da klare det store oppdraget med 95 utdannede sykepleiekandidater i Finnmark hvert år. Øst-Finnmark opprettet i 2021 et tilbud om prekvalifisering for sykepleierutdanning.

Det samme arbeider studiesenteret i Nord-Troms også med nå. Vi er glade for at også Alta ser på denne muligheten. Vi er også glade for alle lokale tiltak som stimulerer flere til å ta sykepleierutdanning.

Nina Emaus

Instituttleder

Linda Okstad

Assisterende instituttleder

Institutt for helse- og omsorgsfag

UiT Norges arktiske universitet