Det er dyrt å bo i Alta. Derfor må vi advare Alta kommune mot å bruke markedet som utgangspunkt for festeavgifta, slik Finnmarkseiendommen har antydet for hytter.

Boligprisene i Alta har eksplodert de siste årene. Det betyr at spesielt nyetablerere må bruke uforholdsmessig mye av inntektene på å bo. Det gir små marginer, spesielt hvis det kommer en renteøkning på et par prosent.

Festeavgiften er kanskje ikke det som gjør at folk brekker ryggen økonomisk, men enten man velger å kjøpe tomta eller betaler den årlige avgiften, er det nok en regning som må betales under posten boutgifter. Vår frykt er selvfølgelig at dette trigger en ny avgiftspolitikk på sikt, og at man etter hvert vil se mulighetene for at det er rimelig med tøffere eiendomsskatt. Slike ting har en tendens til følge hverandre.

De siste årene har Alta kommune vært opptatt av å holde kommunale avgifter på et stabilt nivå, akkurat som man ser ansvaret for å være en aktør på tomtemarkedet. Vi tror dette vil bety mye for både prisen og motivasjonen for å etablere seg i byen.

Så kan man forstå at kommunen er irritert over å tilby markedet kostpris, mens spekulanter kasserer inn fortjenesten. Det gir grunnlag for en debatt om hvordan systemet skal være, men å straffe sin egen befolkning med tredoblet festeavgift er neppe rette medisinen. Vi finner det nemlig ikke rettferdig at beboere med festekontrakter skal straffes for at markedet koker.

Det er ingen overraskelse at etterspørselen i et vekstområde er gjødsel for tomtespekulanter. Det er en utfordring, og vi mener heller ikke at kommunen skal stille seg likegyldig til problemstillingen. Altaposten finner det derfor naturlig at Alta kommune nå foretar en bred vurdering av prisnivået for salg av kommunal grunn – det gjelder både bolig-, industri- og næringstomter. Utvalget bør imidlertid også ha politisk representasjon, i tillegg til personer med administrativ og juridisk kompetanse.

I bakhodet til utvalgsmedlemmene bør det imidlertid ligge en erkjennelse av at Alta kommune skal være en aktør for sosial boligbygging. Det betyr at det ikke er markedet som skal bestemme prisen på festeavgiften, men at kommunen skal være en så tung aktør i markedet at den påvirker markedsprisen med å skille seg klart ut fra de som kun tenker profitt.

Altaposten har vært særdeles klar i vår fordømmelse av Finnmarkseiendommen (FeFo) som med begrunnelse i markedet, har mangedoblet prisen på grunnavståelse. FeFo har forklart at de vil at den markedsbaserte verdien av grunnen skal tilfalle fellesskapet og ikke boligspekulanter. Vår og Alta kommunes kritikk har vært at FeFo har valgt markedet, og på den måten valgt vekk mulighetene for sosial boligbygging i presskommunene. Nå bruker altså rådmannen i Alta samme argumentasjon som FeFo for å øke prisene. Vi ser ingen grunn til å mildne vår kritikk selv om adressen nå er Alta kommune.

Det er imidlertid viktig å ha med seg at forslaget om økt feste- og salgspris er et administrativt forslag. Politikerne med ordfører Geir Ove Bakken i spissen må nå gjøre det klart og tydelig at det verken er aktuelt med en tredobling av prisnivået eller innføring av markedspris. I motsatt fall er det null troverdighet tilbake.