– Kan være i front på både oppdrett og villfisk

Leserinnlegg: – Alta er verdensmester på laks!

  Foto: Illustrasjonsfoto

Meninger

Norge er verdens fremste lakseproduserende nasjon. Hver eneste dag produseres det 14 millioner måltider med sunn ernæringsrik laks. Hvert år produseres 400 millioner måltider bare i Vest-Finnmark. Norge har blitt en stormakt innen havbruk. Ei lønnsom næring i distriktene som er subsidiefri. I Vest-Finnmark sysselsetter laksenæringa 650 flinke folk i egne anlegg og i servicebedriftene. Vi er også i front når det gjelder teknologiutvikling og har en svært sterk leverandørindustri knyttet til havbruksnæringen.

Like viktig er Norges fantastiske natur. Unik i verden, som folk fra alle verdensdeler gjerne ønsker å se og oppleve. Norsk reiseliv er en viktig eksportnæring i vekst, og omsetter nasjonalt omtrent like store verdier som sjømatnæringen, ca 70 mrd kroner. Nord-Norge har særlige forutsetninger for å trekke til seg turister. En viktig del av norsk natur er villaksen, en viktig nasjonal ressurs som er viktig for begge de to næringene.

Kunnskapssenter

Alta er en by med mulighet til å være i front for de to laksenæringene. Villaksnæringen og havbruksnæringen lever begge av laksen, og bygger på felles kompetanse. Begge næringer bygger også samfunn og arbeidsplasser. Vår visjon er at Alta skal kunne bli et senter for kunnskap om laks bygd på to sterke og vitale næringer. Skal Alta lykkes må begge de to næringene vise gjensidig respekt, og politikerne bidra til gode arenaer for utvikle samarbeid.

Norge og Finnmark må bygge velferden og arbeidsmarkedet på et bredt og konkurransedyktig næringsliv. Regjeringen har derfor vært tydelige på at Norge må være omstillingsdyktig, og at vi må dyrke frem flere vekstnæringer. Reiseliv og havbruk er to av disse næringene som øker sin betydning når olje- og gassektoren opplever hardere konjunkturer.

Alta har Altaelva, nordlyset, Finnmarksløpet og et levende helårlig reiseliv som er bygd på de naturgitte forutsetninger. Altaelva er en viktig del av reiselivseventyret i Alta. Alta har også lokaliteter som er godt egnet for lakseoppdrett, og er derfor fremst i Finnmark også i denne næringen. Havbruksbedriftene i Vest-Finnmark har samlet sin regionale ledelse i Alta, og er samlokalisert i Kunnskapsparken.

Finnmarks største by er i dag et bysamfunn i vekst og utvikling med en bredde av sterke næringer som bygger opp under forskningsinstitusjoner og høyere utdanning i fylket. Alta har trukket selve vinnerloddet.

– Må levere

Skal havbruksnæringen vokse videre så må det baseres på miljømessig bærekraft. Stortinget har nylig vedtatt en trafikklysordning hvor vekst reguleres ut fra gitte miljøbarometer. Havbruksnæringen har bredt sagt seg enig i at veksten fremover skal baseres på en slik ordning. Dette har også utløst en enorm skaperkraft rundt havbruksnæringen, og det utvikles løsninger som samtidig baserer seg på de norske konkurransefortrinnene. Flere av disse prøves ut nettopp i Altaregionen!

I Alta vet næringen at vi må levere. Vest-Finnmark er en av regionene hvor næringen har hatt suksess i arbeidet med lakselus, og det er svært lave forekomster. Næringen har hatt et godt og velfungerende samarbeid i kampen mot lusa. Det har vært rømmingstilfeller i Alta. Det beklager vi! Rømmingen i fjor var et tilbakeskritt, og det har siden hatt den største oppmerksomhet.

Oppdretterne arbeider seriøst for å forebygge rømming. Havbruksnæringen i Alta har startet et samarbeid med villaksnæringen og NINA for å overvåke og registrere oppdrettslaks i Altaelva, og vi har sett at andelen oppdrettslaks var på 9 fisk i sportsfiske i 2014 av 300 prøver. I årets registreringer var det dessverre 9 tilfeller i de fire første fiskeukene, mens siste del av perioden ikke er kjent.

I Repparfjordelva er det ingen registrerte oppdrettslaks i prøvetakingen i prosjektet så langt i år.

Den eneste veien til å bli bedre er å lære av hverandre. Derfor har havbruket i Finnmark samlet sin kompetanse i Kunnskapsparken. Ved å være i nærheten av hverandre, utveksles erfaringer og en kan raskere søke svar på utfordringer.

Reiseliv, villaksmiljøet og havbrukere vil være en viktig del av fremtidens Alta. Vi bør bli flinkere til dialog og se mulighetene som ligger der. Bare i dialog med hverandre finner vi svar på de utfordringer som ligger på bordet. Sammen er vi sterke.


Geir Ove Ystmark

Direktør Sjømat Norge


Kristin Krohn Devold

Direktør NHO Reiseliv


Marit Helene Pedersen

Regiondirektør NHO Finnmark