Valgforskeren og politikk på tilbud

– Er politikk utelukkende et spørsmål om kjøp og salg, skriver Ole Simonsen.

Ole Simonsen.  Foto: Bjørn Martin Lyng

Meninger

Valgforsker Svein Erik Tuastad ser ut til å forstå politikk som utelukkende et spørsmål om kjøp og salg. Dersom du ikke kan tilby andre noe, vil du heller ikke få noe. En slik tankegang er sannsynligvis alt for enkel som forklaring på politiske beslutninger. Sjøl om en har en nedlatende forståelse av politikere som bare opptatt av «kjøttvekta» som grunnlag for politiske beslutninger, må en ikke se bort fra at kunnskap, ideologi og samvittighet er sterkt medvirkende i beslutningsprotesten.


– Pasientfokus kommer, skal forhandle, men så har de ingenting å tilby

Valgforsker mener en stemme til Pasientfokus, er en bortkastet stemme.

 

Heldigvis er det slik at kunnskapen på ulike felt er under stadig utvikling og dermed forandrer politikken på alle saksfelt. Ny kunnskap forandrer politikken sjøl om ikke enkeltland, enkeltregioner eller enkeltmennesker alltid ser seg tjent med det nye. Dette gjelder verden som helhet og ned til de minste geografiske enheter.

Innenfor helse som Pasientfokus er mest opptatt av, er det en rivende kunnskapsutvikling. Ny kunnskap reiser viktig spørsmål, blant annet innen kostnader, teknologi, utdanning og organisering. Etablert kunnskap innen feltet møter stadig nye utfordringer i møte med virkeligheten, en virkelighet bestående blant annet av befolkningsstruktur, alderssammensetning i befolkningen, avstander og værforhold.

I tillegg kommer kravene og forventningen fra menneskene som trenger helsetjenestene og fagfolkene som utøver dem. Et aktuelt eksempel som belyser endringskravene ny kunnskap gir. Da fastlegereformen ble innført forventet en at hver lege skulle ha 2500 pasienter på sine lister, i dag ser en at ønsket fra legene er 600 til 800 pasienter.

De samme endringene vil sannsynligvis skje med måltall både for antall pasienter pr lokalsykehus, antall fødende pr fødeavdeling osv. Vi ser i hvert fall at kravene blir stilt landet rundt.

Sjølsagt er det slik at flertallet i besluttende organer må være enig om endringene ny kunnskap krever. Dette vil ikke bli gjort i en modell for tilbud og mot bud, men gjennom argumentasjon om kunnskap, ideologi og samvittighetsfull behandling av medmennesker som trenger helsetjenestene.

Vi vet at Pasientfokus allerede har mange meningsfeller på stortinget. Senterpartiet med 28 mandater, Fremskrittspartiet med 21 mandater, Venstre med 8 mandater og Kristelig Folkeparti med 3 mandater har klart utrykt enighet i de viktige helsespørsmålene for Alta. Gjennomslag for disse problemstillingene vil få stor betydning på mange steder i landet.

Pasientfokus har fått en viktig talerstol som folkevalgt på Norges Storting. De fleste representantene på stortinget kjenner til «lokaliseringshatet» i ulike regioner og vil kunne overse det. Derfor må vi ønske Irene Ojala lykke til, du trenger ikke å tilby representantene annet enn kunnskap og medmenneskelig argumenter.

Ole Simonsen