– Det nytter! Et styrket politi i Finnmark

– Politiet i Finnmark er styrket med 80 årsverk, skriver Trine Noodt.

Trine Noodt  Foto: privat

Meninger

Senterpartiets Geir Iversen prøver etter alle kunstens regler å fremstille politireformen som en tragedie for Norge og Finnmark og kaller dette for et havari, til og med Venstres havari. Er det noe som havarerer, så er det Geir Iversens sitt angrep på Venstre.


Venstres politi-havari

– Det er ikke Senterpartiet som sprer frykt blant folk. Det er Venstres sentralisering av politiet som bidrar til det, skriver stortingsrepresentant Geir A. Iversen (Sp).


Det enkle fakta er at det aldri har vært så mye politi i Finnmark som det er nå. Politiet i Finnmark er styrket med over 80 årsverk de siste årene. Ingen andre politidistrikt i Norge har så mange ansatte pr. 1000 innbyggere som Finnmark med 3,76 (Troms har 2,03 og Nordland 1,92). Dette er en markant styrking, og Regjeringen jobber med å styrke politet ytterligere i årene som kommer.

Denne økningen har ført til flere politiansatte i vakt og beredskap i hele politidistriktet, i tillegg til at en rekke spesialiserte kompetansemiljøer jobber med hele Finnmark som nedslagsfelt. Disse operative spesialmiljøene jobber med vold i nære relasjoner, vold og overgrep mot barn, kriminalitet på nettet og organisert kriminalitet. Dette er kompetanse som de små stedene aldri kunne få lokalt, men som en nå benytter seg av over hele Finnmark.

Og det nytter! Oppklaringsprosenten er den beste i landet, og flere overgripere og personer som begår grove lovbrudd blir stilt til ansvar for sine straffbare handlinger. Det betyr at flere barn og andre ofre for vold og overgrep blir reddet fra sine overgripere og fra voldshandlinger. Derfor er politireformen viktig. Fordi politiet er gjort i stand til å redde flere mennesker.

Selvsagt skal det være lokalt politi i hele fylket. Det har vi idag. Ingen lensmannskontorer er lagt ned, bortsett fra Nesseby lensmannskontor, som ligger 18 kilometer fra Tana lensmannskontor. Det vil si, det stemmer ikke helt det heller, for Nesseby har betjent kontor tre dager i uken. Finnmark har i realiteten beholdt alle sine lensmannskontorer. Senterpartiet har lovet å reversere reformen og bemanne alle kontorer med minimum 5 betjenter! Skal dette også gjelde Nesseby lensmannskontor, som ligger 15 minutter fra neste lensmannskontor i Tana? Det er med respekt å melde ingen logikk i dette, men ren populisme og frieri til velgerne.

Riksadvokaten sier i sin inspeksjon av Finnmark politidistrikt i 2020, at «Straffesaksutviklingen er under god kontroll, oppklaringsandelen er meget høy, saksbehandlingstiden er kort og restansene er under meget god oppfølgning og kontroll.» Riksadvokaten avslutter sin rapport med at «Samlet taler dette til det beste for tiden som kommer. Utfordringen blir nå å opprettholde de gode resultatene». Jeg synes dette er en tydelig melding om at politiet i Finnmark er styrket som følge av reformen.

Finnmark som eget politidistrikt har hele tiden vært Venstre sitt hovedønske, også da politireformen var ute på høring. Regjeringen inngikk samtaler med Frp og Arbeiderpartiet i kjølvannet av høringsrunder, og resultatet ble som Geir Iversen må si seg fornøyd med: våre argumenter for bl.a. viktigheten av et eget politidistrikt med en politimester nær den russiske grensen ble hørt. Nå har vi vårt eget politidistrikt, og også egen nødsentral i Kirkenes.

Venstre i Finnmark har programfestet at vi jobber for et politihelikopter i Lakselv. Det er derfor valgdistrikter velger sine egne folkevalgte til Stortinget, fordi vi kjenner forholdene, muligheter og utfordringer best. Jeg har verken påstått at Venstre i regjering eller på Stortinget har foreslått et helikopter i statsbudsjettet. Det fratar ikke Venstre i Finnmark retten til å slåss for en sak.

Bell-helikopter på Bardufoss. Ærlig talt Geir Iversen, Venstre var ikke i regjering i 2016. Det var Arbeiderpartiet, Høyre og Frp som i langtidsplanen for Forsvaret fjernet hovedbasen for helikoptre på Bardufoss. Jeg synes en skal fortelle historier slik det var. Sp kan heller prøve å forklare nedleggingen av Olavsvern i Ramfjorden.

Politireformen har brakt politiet nærmere flere av de som trenger politiets hjelp. Nå gjenstår en fortsatt styrking av politiet, slik at vi får en enda bedre tjeneste – for bedre er alltid mulig!


Trine Noodt

1. kandidat for Venstre