Stortingsvalget, mer enn sykehus

– Har man allerede glemt at en utredning allerede finnes, spør Tom Mortensen.

Tom Mortensen  Foto: Arkiv

Meninger

Stortingsvalget i Norge dreier seg i stor grad om miljøspørsmål, kommunikasjoner, skattepolitikk, privatisering, boligpolitikk og økte inntektsforskjeller, for å nevne noen. Men ikke i Alta. Der er hovedfokuset eget sykehus med fødeavdeling og akuttavdeling.

Nå ser det ut til at kravet om flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta av taktiske grunner er lagt bort, men at kravet er tilsvarende sykehus i Alta, basert på en uhildet konsekvensanalyse. Har man allerede glemt at en slik utredning allerede finnes, nemlig en utredning fra Oslo Economics om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark? Denne ligger på nettet under Oslo Economics, for de som ønsker å lese den.

Er ikke OE-rapporten uhildet? Det er for utrulig at konsulentselskapet bevisst skulle laget en rapport i disfavør av sin oppdragsgiver, Alta kommune, og at en ny utredning som ikke hadde bindinger til Alta, skulle rette opp dette. Hovedalternativet i rapporten, var flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta. Dette ville gitt en gevinst over 40 år på 450 millioner kroner i nåverdi. Dette tilsvarer grovt sett 11 millioner kroner i året, noe som tilsvarer 0,5 prosent av årlig driftsbudsjett, i praksis liten eller ingen besparelse.

Det som er interessant i dag, er at Oslo Economics også har vurdert etablering av eget sykehus i Alta med fødeavdeling og akuttavdeling. Denne er basert på tilsvarende etablering andre steder (Sørlandet, Telemark) og vil medføre en økt driftskostnad på 200 millioner kroner i året, som utgjør 2,8 milliarder kroner i nåverdi over 40 år. I tillegg kommer nødvendige investeringskostnader.

Deres konklusjon på dette er følgende: «En kostnad av en slik størrelse er ikke i nærheten av å kunne forsvares av nyttevirkninger (selv dersom man skulle anta at kort reisetid gir en stor innvirkning på redusert tap av liv og helseskade). Det er derfor ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt med to fullverdige sykehus i Vest-Finnmark.»

Tom Mortensen (83)

Hammerfest