Framtidens helsetjenester

– Send friskt helsepersonell til pasientene, så slipper syke mennesker å kjempe seg fram til behandlingsstedet, skriver Bjørn S. Odden i dette debattinnlegget.

Bjørn S. Odden.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Skal vi redusere helsekøene må vi opprette et nært samarbeid mellom private og offentlige aktører. Pasienten skal kunne velge behandlingssted og offentlig finansiering følger pasienten på offentlige og private sykehus og på godkjente helsetilbud i utlandet dersom Norge ikke kan tilby tilsvarende tjenester eller medisiner.

Valgfriheten skal også gjelde røntgen, MR og CT for å sikre tilgang på trygge og gode tjenester uavhengig av bosted. Tilbudene i distrikter med rasfare og fare for stengte atkomst veier må vurderes særskilt med tanke på føde- og akuttilbud.

Helseforetakenes organisering av sykehusutbygging, helsetilbud og ambulansetjenester har skapt konflikter, uro og misnøye over hele landet. Manglende utredninger med tanke på dimensjonering, forventet befolkningsvekst, framtidige behov, avstander, kommunikasjon og klima- og værrelaterte forhold svekker beslutningsgrunnlaget og skaper frustrasjon. De faglige og grunnleggende plasserings-faktorene blir glemt til fordel for prestisje hensyn og hestehandel om politiske særinteresser. Befolkningen aksepterer godt dokumenterte fakta men ikke politisk overkjøring.

Helseforetakene må erstattes med en nasjonal styringsenhet som samarbeider og mottar råd fra lokale helseforetak. De lokale helseforetakene skal være selvstendige driftsenheter som legger opp sin virksomhet i tråd med etterspørselen og styringssignalene fra staten. Staten, som har det økonomiske og praktiske ansvaret, må gjøre helhetsvurderinger ved etablering av helsetilbud, uten å la seg presse av lokale særinteresser.

Vi må tenke nytt for å kunne utvikle bedre og mer effektive helsetjenester. Store avstander og utfordringer med ras fare og vær forhold og begrenset infrastruktur, utløyser behov for desentraliserte tjenester. Med dagens system begrenser økonomiske, bemanningsmessige og faglige faktorer mulighetene for desentraliserte føde- og akuttilbud, og det skaper frustrasjon og utrygghet! Begrensninger på disse tilbudene medfører enorme reisekostnader og utrygge og belastende reiser for pasienter og pårørende.

Utviklingen av ambulerende spesialtjenester er kommet langt og erfaringene er gode! Norges økonomi, sammen med tilgang på ny teknologi og nye behandlingsmetoder åpner nye muligheter som kan redusere reisekostnadene og enklere tilgang til behandlingssted. Moderne, velutstyrte lokale klinikker med telemedisinsk utstyr kan utvikles til behandlingssted for planlagte operasjoner og i perioder fungere som akuttmottak med støtte av telemedisin når nødvendig kvalifisert personell er til stede.

Flygere utfører sine tjenester over hele verden etter et organisert system. For å gjøre det attraktivt for ambulerende helsepersonell han det utvikles trivelige botilbud med tilgang til hytter, båter og scooter. Da kan personell ta med venner og familie på arbeidsoppdraget. Akuttberedskap skal ikke bestå i venting på oppdrag men være et bonuselement for et effektivt produksjonssted.

En desentralisert operasjonsklinikk i Alta kan bemannes det meste av året ved hjelp av samarbeid med helsepersonell fra landsdelen. Den kan da gi akutt- og fødetilbud når nødvendig personell er tilstede. Dagens praksis der pasienten for en hver pris skal innom sitt tilhørende sykehus er kostnads- og tidkrevende og en negativ prognosefaktor. Valg av akutt behandlingstilbud må gjøres ut fra pasientens ønsker, behandlingsbehov, transportmuligheter og vurdering av vær - og vindforhold.

Slag- og hjertetilfeller der sammensatte problemstillinger gir behov for spesialister og spesialutstyr, skal vurderes, gjerne ved hjelp av telemedisin, og sendes videre til egnet sykehus med kompetanse for aktuelle komplikasjoner.

Fleksibilitet og samarbeid mellom store sykehus og mindre enheter vil gi god ressursutnyttelse og gi mindre enheter erfaring og spennende og utviklende oppgaver.

Send friskt helsepersonell til pasientene, så slipper syke mennesker å kjempe seg fram til behandlingsstedet.

Bjørn S. Odden