– Frp vil ha et realt løft for samferdsel i Finnmark

– Dårlige veier koster næringslivet enormt mye penger, skriver Bengt Rune Strifeldt.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP).  Foto: Arne Hauge

Meninger

Fremskrittspartiet vil ha et realt samferdselsløft i Finnmark.

Fremskrittspartiet har ambisjoner om et realt samferdselsløft i Finnmark, og jeg registrerer at dette har blitt behørig kritisert spesielt av Arbeiderpartiet. Da er vel situasjonen så normal som den kan bli – fordi Arbeiderpartiet har vel aldri hatt slike ambisjoner, og det ser dessverre ikke ut for at de har det for fremtiden heller.

Arbeiderparti-representanter er populistiske og og urealistiske i møtet med FrPs ønsker om satsning på samferdsel i Finnmark.

• Ikke ulik argumentene de brukte da FrP målrettet jobbet for å fjerne bompengeinnkrevingen på E6 vest for Alta, som AP, SP og SV skulle påtvinge innbyggerne - Men FrP fjernet bommen.

• Heller ikke ulik argumentene de brukte da FrP økte kostnadsrammen fra den siste rødgrønne NTP’en i 2013 på 606 milliarder til 1064 milliarder -  Men FrP gjennomførte det også.

Dårlige veier koster næringslivet enormt mye penger, fordi det tar lenger tid å få varene ut i markedet. Det truer norske arbeidsplasser og er negativt for miljøet. Derfor vil bedre veier trygge folks arbeidsplasser, og vi vil kunne skape flere jobber til folk.

Man kan med tydelighet se at ambisjonsnivået til regjeringen Solberg er senket dramatisk etter at Frp forlot regjeringskorridorene, og de reduserer satsningen på veiformål med nærmere 30 milliarder i forhold til vår siste NTP. For Finnmark, som hovedsakelig har vei som eneste transportmulighet, så vil dette ha enormt stor negativ betydning. Det hjelper dessverre ikke nevneverdig for Finnmark at det skal satses betydelig på tog og bane. 

Av en total kostnadsramme på 1205 milliarder kroner er Finnmark i Regjeringens forslag til NTP tilgodesett med 2,97 milliarder kroner, knappe 0,25% av den totale NTP rammen de neste 12 årene. Av dette er Skarvbergtunnelen, Gamvik og Kamøyvær Fiskerihavn og Innseiling Leirpollen prosjekter som FrP fikk igangsatt når vi satt i Regjering, og er prosjekter under arbeid som vil avsluttes i løpet av inneværende år eller neste år. Så reelt er de prosjekter som er planlagt i Finnmark de neste 12 årene på knappe 2,5 milliarder kroner.

Min ambisjon har vært at Finnmarks andel på knappe tre milliarder skulle økes med flere prosjekter, slik at det ble en totalsum på rundt seks milliarder. Dessverre var ikke de rød-grønne med på dette, og framstilte meg som populist. Selv mener jeg å være en realist med tydelige ambisjoner på vegne av Finnmark.

Med Frp i regjering ble samferdselsbudsjettet tilnærmet doblet i forhold til rød-grønn regjering, og vi klarte for første gang på mange tiår å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet. Nå har regjeringen senket ambisjonsnivået, og dette støttes fullt ut av AP og SP. Jeg er veldig skuffet over at AP og SP nesten ikke har klart å legge inn noe ekstra i behandlingen av NTP, men heller velger å gi tilslutning til regjeringens forslag. Nå har AP og SP gode muligheter for et felles samferdselsløft for Finnmark, men de velger heller å stemme ned viktige prosjekter. 

Nå skal det nevnes at SP ønsker å øke bevilgningene til fylkesveier med 5 milliarder og AP ønsker å øke med 2,4 milliarder. Men hva er det i den store sammenhengen?

Med 2,4 milliarder kroner fordelt på NTP perioden på 12 år, så vil andelen til Finnmark være på rundt 10 millioner i året. Det vil knapt holde til å skifte lyspærer på gatelysene langs fylkesveiene i Finnmark, det viser hvor lavt ambisjonsnivået til SP og AP er for samferdselsløft i Finnmark. Enda lavere om en legger til grunn ambisjonsnivået til AP og SP på resten av NTP’en med 0,25 % til Finnmark, da vil det utgjøre om lag 500 tusen i året, og vil ikke holde til lyspæreskift engang.

Forvaltningsreformen som AP og SP gjennomførte i 2010 flyttet ansvaret for en stor del av veinettet i Finnmark fra staten til fylkeskommunene. Det viser seg at fylkene ikke har klart å ivareta disse vegene på en tilfredsstillende måte. Derfor foreslår FrP å starte en prosess med å ta tilbake fylkesveger som er viktige «næringsveger», og vi prioriterer 20 milliarder til dette formålet.

Det støtter heller ikke AP og SP.

Listen er lang over prosjekter FrP har løftet frem for å få til et samferdselsløft for Finnmark. Her kan AP og SP i stor grad velge og vrake i prosjekter for å forbedre samferdselsløsningene i Finnmark, men de velger istedenfor å stemme imot disse prosjektene når NTP for 2022-2033 skal vedtas i Stortinget den 14. juni. Det er fortsatt fullt mulig å ta til fornuft og stemme for de konkrete prosjektene når saken behandles i Stortinget.

De konkrete forslagene AP og SP vil stemme imot er;

• Fremskynde E45 Kløfta med oppstart i 2022.

• Samkjøre E45 Kløfta med prosjektet E45 Eiby - trafikksikker løsning for bedre framkommelighet på E45 forbi Eiby, som ville gitt samfunnsøkonomisk gevinst.

• E6 Høybukta vest – Hesseng, med Strømmen bro, oppstart og ferdigstilling første periode.

• E6 Transfarelv bru, midler til ferdigstillelse i 2022

• E6 Tana Bru-Skipagurra, gang og sykkelvei langs eksisterende E6.

• E6 Alta Parsell 1 - Avlastningsvei/ Ny E6, oppstart og ferdigstilling første periode.

• E6 Alta bru – parsell-2 bru-løsning, oppstart og ferdigstilling første periode.

• Sørvær havn, utdypning av havnebassenget.

• Mehamn, utdypning av farled

• Fremskynde innseiling i Vardø til første periode.

• Ny Cruise- og flerbrukskai, Alta

• Banak lufthavn – sivil flyoppstillingsplass og vendesirkler i begge baneender

Alle disse prosjektene som ville vært etterlengtede samferdselsprosjekter for innbyggerne i Finnmark, og ikke minst for næringsliv og entreprenørbransjen. Det ville vært mulig å få flertall for alle våre ekstra prosjekter, men at den rødgrønne opposisjonen nærmest ikke har en eneste ekstra krone å bevilge til Finnmark, er dypt skuffende.

Nå skal det nevnes at AP og SP støtter noen av merknadene våre på disse prosjektene, men når det kommer til konkret forslag om gjennomføring –  så hopper de av. Det følger dessverre ikke noe penger med merknadene til AP og SP. Dette er ikke annet enn «hilsninger hjem», uten noen forpliktelser.

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant og

1. kandidat Finnmark

Fremskrittspartiet