– For politikerne er situasjonen frustrerende

– Regnskapsrapporten er dyster lesning, skriver Odd Erling Mikalsen.

Odd Erling Mikalsen (Frp tar for seg regnskapsrapporten for første kvartal. 

Meninger

Rådmannen la nylig frem regnskapsrapporten for 1. kvartal 2021. Det er dyster lesning. Alta kommune styrer mot et merforbruk på over 50 millioner i år. Det er pekt på helse- og sosial som årsak til overforbruket.

Det er ikke uvanlig at økonomirapporteringen tidlig på året viser minus, mens man greier å hente det inn i løpet av året. Det nye i år er at man må ta med seg et netto driftsresultat fra 2020 på minus 7 millioner. Det er dramatisk.

Nå vil nok mange hevde at pandemien er årsaken til det svake resultatet i 2020. Det er bare delvis sant. Andre kommuner kan vise til at merkostnadene med korona er kompensert i sin helhet av regjeringen. Tromsø kommune kunne legge frem et årsresultat for 2020 på 100 millioner i pluss, ikke minst på grunn av sparte reise- og møtekostnader, nettopp på grunn av korona.

Men for helse- og sosialsektoren i Alta er det nå ramme alvor. Hva skal man gjøre for å få ned kostnadene, og oppnå et resultat i balanse? Er det i det hele tatt mulig, eller er det budsjettet som er for lavt? År etter år blir vi forelagt tall som viser store sprik mellom budsjett og regnskap.

Vi vet at demografien endrer seg. Det blir flere eldre, og dermed høyere kostnader til pleie og omsorg. Da må budsjettene økes. Det nye omsorgssenteret skulle samle drifta, og kommunen skulle spare store summer på stordriftsfordeler. Det vil være et paradoks og litt av en falitterklæring om omsorgssenteret må stenge avdelinger på grunn av dårlig økonomi.

For kommunepolitikerne er situasjonen frustrerende. Den økonomiske situasjonen gjør at det politiske handlingsrommet er borte. Budsjettprosessene nærmer seg en parodi, der de ulike partier har tusenlapper å rutte med. Det er behov for innsparinger og omstillinger på 10-talls millioner. Tusenlappene monner ikke.

Alta har mange flotte bygninger. Katedral, badeland, brannstasjon og et fantastisk flott omsorgssenter. Det vi mangler er tidsmessige skolebygg. Det er trist at våre skolebarn må ta til takke med nedslitte skoler fra 50-tallet.

Alta kommune har ikke noe valg lengre. Vi må starte en investering i skolene. Skal vi greie det må vi ha et økonomisk fundament. Det har vi ikke i dag. Uten at politikerne gjør tøffe prioriteringer vil det ikke være økonomi til å investere i Altaskolen. Det er realiteten i dag, dessverre.

Odd Erling Mikalsen, Alta Frp