– Sjølaksefiskerne må nok en gang gi etter

– Lakseelvene er blitt til lekeplass for rikinger, skriver tidligere sjølaksefisker Ingmar Sjursen.

Ingmar Sjursen har lang erfaring som sjølaksefisker. Han konstaterer at sjølaksefiskerne på vike i forvaltningen av laksen.  Foto: Arkiv

Meninger

Enda en gang må sjølaksefiskerne gi etter i sitt fiske for å bevare laksebestanden. Fisket etter laks med drivgarn i sjøen måtte avsluttes totalt. Krokgarnfisket ble avkortet til 3 dager i uka med en effektiv fiskesesong på tilsammen 19 døgn i året, og kreves stoppet også dette fisket. Enda en viktig faktor i denne sak er at ettersom årene har gått er det ikke mange sjølaksefiskere igjen.

På tross av drivgarnforbud og alle avkortinger i sjølaksefisket har trenden vært markant nedadgående av laks i elvene med 31,65% høyere før enn i de siste åtte år (kilde SSB). Dette viser at de hittil iverksatte forbud og avkortinger m.m. i sjølaksefisket ikke har hjulpet noe da bestanden av laks i elva bare går nedover etter hva sportsfiskerne sier.

Når vi vet at laks og ørret formerer seg i elva (gyter) for å sikre videre bestand både i elva og tilstøtende sjøområder, må man stille spørsmål om ikke nedgangen av laks i elvene skyldes hvordan elva beskattes. Når vi i dag ser at lakseelvene er blitt til lekeplass for rikinger som konkurrerer om å ta opp de største fiskene i elva, og å leke seg med fang- og slipp-fiske på stamfisken som skal bevare bestanden videre i elva, så virker det skremmende at dette tillates.

Vern om stamfisken i gyteområdene må være første bud om bestanden skal holde seg på et forsvarlig nivå uansett fiskeslag. Derfor ville den beste garantien for laksen være å stanse fisket etter laks både i elva og sjøen i minst fem år.

Forslaget fra Elvestuen og Rotevatn om å stanse krokgarnfisket vil ha samme virkning for lakseelvene som kampen Norsk Villaksebevaring har ført til da de fikk stoppet drivgarnfisket, for rapportene fra (kilde SSB) som de viser til sier at det blir mindre og mindre med laks i elvene.

Med hilsen en sjølaksefisker som har avsluttet fisket for ti år siden på grunn av alder.


Ingmar Sjursen