– Ventetiden er uholdbar for befolkningen i Finnmark

Hørselhemmendes Landsforening i Troms og Finnmark ber om minst fem stillingshjemleri Finnmark i dette innlegget.

HLF i Troms og Finnmakr mener det er behov for like mange Høre-nese-hals-leger i Finnmark som Helgeland.  Foto: Frank May, NTB

Meninger

Årsmøtet i HLF  Troms og Finnmark/HLF Romssa ja Finnmarkku er fortsatt svært bekymret over mangelen på øre-nese-hals spesialister i Finnmark. 

Situasjonen har forverret seg i løpet av 2020 og må i dag karakteriseres som kritisk med kun 1 – en – ØNH – lege i fast arbeid i helseregion Finnmark. Vedkommende øre-nese-hals lege har siden 1.juni 2020 arbeidet ved Klinikk Alta og vil være pensjonist om tre år.

Finnmarkssykehuset HF har i dag 2,5 hjemler i spesialiteten øre-nese-hals, og i tillegg har Helse Nord RHF en privat hjemmel som avtalespesialist i Alta.

Til sammenligning har Helgeland med omtrent samme folketall og med et mye mindre areal enn Finnmark 5 øre-nese-halsspesialister.

Helseregion Finnmark må minst ha like mange ØNH-leger som Helgeland i fast arbeid.

Når det gjelder Finnmarkssykehuset HF sine 2,5 stillingshjemler knyttet til sykehusene i Kirkenes og Hammerfest, er ingen av stillingene i dag besatt. Den private stillingshjemmelen i Alta har også vært ledig siden mai 2019, og det er nå nesten et år siden denne stillingshjemmelen sist var utlyst. Helse Nord RHF vurderer nå i tillegg å ikke lyse ut stillingen på nytt.

Ventetiden for å få time hos den eneste ØNH-legen i Finnmark er nå på omkring 10 måneder og vil sannsynligvis fortsette å øke. Situasjonen er både uholdbar og heller kritisk for befolkningen i Finnmark.

Sant nok vil Finnmarkssykehuset HF fra høsten 2021 ha en lege under spesialisering (LIS) ferdig utdannet og i arbeid ved Klinikk Hammerfest. Dette vil selvsagt være svært gledelig, men likevel vil totalsituasjonen i helseregion Finnmark fortsatt være langt fra tilfredsstillende.

Slik årsmøtet ser det, vil det fortsatt være altfor få ØNH-spesialister i helseregion Finnmark til å kunne gi et godt helsetilbud til befolkningen i Finnmark. Med de store avstandene i Finnmark og for at eldre, kronisk syke og sterkt funksjonshemmede i størst mulig grad skal slippe belastende reising til time hos legespesialist, må det være ØNH-spesialister både i Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta enten knyttet til Finnmarkssykehuset HF sine klinikker eller som private avtalespesialister med praksis for Helse Nord RHF.

Siden 1/3 av befolkningen i Finnmark bor i Alta-regionen, vil det være særlig viktig at Helse Nord RHF snarest mulig på nytt lyser ut den private stillingshjemmelen i Alta og gjerne med bedre arbeidsbetingelser enn ved tidligere utlysninger. ØNH-legespesialister i Alta vil også om nødvendig kunne betjene kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

I helseregion Troms er situasjonen heldigvis mer tilfredsstilende med totalt omkring 15 stillingshjemler tilknyttet sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik, og av disse stillingshjemlene er totalt 10,7 faste stillinger ,1 midlertidig stilling og 1 LIS stilling besatt i 2021. I tillegg er 2 private stillingshjemler i Tromsø og 1 privat stillingshjemmel i Narvik i dag besatt.

Årsmøtet er klar over at det i dag er en del ambulering av ØNH-leger til klinikkene i Finnmark, Slik årsmøtet ser det, må imidlertid Helse Nord RHF og UNN Tromsø HF både i 2021 og sannsynligvis også i flere år framover sørge for mer ambulering til klinikkene i Finnmarkssykehuset HF enn tilfellet er i dag.

Årsmøtet i HLF Troms og Finnmark/HLF Romssa ja Finnmarkku vil derfor på det sterkeste anmode Helse Nord RHF, UNN HF og Finnmarkssykehuset HF om å få på plass følgende:

1. Minst 5 stillingshjemler/stillinger totalt i Finnmark for ØNH-leger lokalisert til Finnmarkssykehuset HF sine klinikker i Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta.

2. Mer fast ambulering til Finnmarkssykehuset HF sine klinikker.

3. Helse Nord RHF må umiddelbart lyse ut den private stillingshjemmelen i Alta og fortsette med utlysinger av denne stillingshjemmelen til ny ØNH-lege er på plass.

Årsmøtet i HLF

Hørselhemmedes Landsforening

Troms og Finnmark

HLF Romssa ja Finnmarkku