En satsing vi kan tro på

– Det er synd å se at representanter fra Ap, Sp og SV på fylkestinget velger å skyte ned hele planen, uten tilsynelatende å ha lest innholdet, skriver Christine B. Killie (H) i dette debattinnlegget.

Christine B. Killie (H) mener at blant annet det som skal gjøres på E45 gjennom Kløftan (bildet) vitner om at Troms og Finnmark har fått god gjennomslag i Nasjonal Transportplan.  Foto: Lill Vivian Hansen

Meninger

Med ny nasjonal transportplan (NTP) fortsetter regjeringen satsingen på transportnettet i hele landet. Det legges opp til en historisk høy leveranse på samferdsel, som i høyeste grad også vil komme vår landsdel til gode.

Det er synd å se at representanter fra Ap, Sp og SV på fylkestinget velger å skyte ned hele planen, uten tilsynelatende å ha lest innholdet. Jeg føler derfor et sterkt behov for å skrive dette innlegget og presentere noe av hva som faktisk står i framlagte NTP og oppfordrer også de nevnte partier og stille seg bak prosjektene. En slik argumentasjon som nå føres vil i verste fall sette flere av de store utbyggingene i fare. Og klarer vi ikke stå sammen om det viktigste, er det helt sikkert mange lengre sør som står klar for å overta bevilgningene. Vi som bor og ferdes i nord vet at veiene våre er livsnerven i folks hverdag og grunnlaget for næringslivets konkurranseevne. Samferdsel handler først og fremst om folk. Et effektivt og trygt transportsystem er den viktigste bærebjelken i et moderne samfunn, og en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd. Det være seg om man ferdes etter vei, sjø eller i luften.

Fremlagt NTP tar inn mange viktige utbyggingsprosjekter allerede i første periode. Det satses også på tungt på vedlikehold og trafikksikkerhet. Jeg starter i sør. For Sør-Troms er E10, med en ramme på 9,2 milliarder, et særdeles etterlengtet og kraftfullt tiltak som vil knytte Harstadregionen, Ofoten, Vesterålen og Lofoten tettere sammen. Dette har man politisk og i SVV jobbet med over flere år, og frontet som det viktigste tiltaket for både trafikksikkerhet og utviklingsmuligheter i regionen. Prosjektet er et godt eksempel på at man har lagt politiske, ideologiske og kortsiktige strategiske motiver til side, og sammen med næringsliv og kompetansemiljøene i SVV klart å få opp et gigantprosjekt på relativt kort tid.

Her vil jeg gi honnør til alle involverte. Skal man ferdes videre nordover mot Tromsø er både E6 og E8 viktige ferdselsårer. Her ligger det inne prosjekter på Nordkjosbotn-Hatteng og Sørbotn-Laukslett. For Tromsø by ligger det nå klart til forhandlinger om byvekstavtale. Her vil det komme store investeringer både på vei og for myke trafikanter i årene fremover. Hvis målet for ferden ikke er Tromsø, men Nord-Troms, vil man i løpet av neste NTP periode også møte på skilt for veiarbeid i Nordkjosbotn-Hatteng og Olderdalen -Langslett. De to sistnevnte prosjektene er lagt til Nye Veiers portefølje. Dette problematiseres av Ap, Sp og Sv, men jeg mener det helt klart ikke kan være et budskap at disse skal tas ut. Fokuset må være på gjennomføring.

Krysser man videre over til Finnmark vil det også være flere varsel om veiarbeid. E45 Kløfta er en strekning vi gamle Tromspolitikere tidlig fikk kjennskap om i sammenslåingen, og som har vært et krav skal oppgraderes. Veien har stor skredfare, og er spesielt krevende vinterstid. Det skal bygges ny, bedre og mer trafikksikker vei. Dagens strekning blir sykkelvei om sommeren. Kostnadsanslag for prosjektet er 1,1 milliard kroner. Videre kan vi lese om E69 Skarvbergstunnellen i Porsanger kommune, en skredutsatt strekning som gis oppstartsfinnansiering i første periode. Det skal også gjøres utbedringer på RV. 94 Akkarfjord - Jansvannet og Rv 94. Mollstrand-Grøtnes beregnet til samlet om lag 1 milliard kroner.

På kyst ligger Vardø havn, Kjøllefjord havn, Leirpollen, Årviksand, Senjahopen, Engenes, Tjeldsunnet, Gamvik og Kamøyvær inne med ulike tiltak i første periode.

Norge har en langstrakt kyst. Her finner man både arbeidet, reiseveien og matfatet til mange i vår region. Vi er avhengige av god infrastruktur også til sjøs. Regjeringen legger opp til å bruke til sammen rundt 33 milliarder kroner i ny NTP. Dette må bifalles fra nord.

I tillegg til disse konkrete prioriteringer økes rammene betydelig for andre viktige tiltak.

For første gang presenteres en barnas transportplan i NTP. Barn og ungdom har selv vært med å påvirke innholdet. 500 millioner er satt av til tiltak for å oppfylle denne planen. Blant annet var mange barn opptatt av trygge skoleveier og nærmiljøer. Derfor etableres det en egen tilskuddsordning for å stimulere til lokalt arbeid.

Løftet på fylkesveier må også nevnes. Her har Troms og Finnmark vært veldig tydelige på at etterslepet må ned. Det er derfor å bejuble, at man ut over de normale tildelinger, også i NTP slår fast et fylkesveiløft. I tillegg til de midlene fylkeskommunene får over andre rammer, prioriterer regjeringen ytterligere tilskudd. De oppretter en ny tilskuddsordning for fylkesveier og styrker satsingen på utbedring av tunneler. Til sammen er det lagt opp til en økning på 16 milliarder kroner.

Innlegget kunnet vært lengre, NTP er på 264 sider. Men jeg skal gå inn for landing.

NTP er ikke en ønskeliste til julenissen. Det må være realisme bak. Pengene til prosjektene kommer over årlige statsbudsjett, ikke i NTP. Samferdselsministeren er tydelig på at regjeringen har laget en forsvarlig NTP og at det nå legges opp til porteføljestyring. Det siste vi trenger er uro i egne rekker om det vi har fått inn. Her må vi stå samlet om prosjektene. At Ap, SV og Sp uttrykker sin generelle misnøye mot regjeringen og Nye Veier er ikke uventet. At de også løfter inn ytterligere nye prosjekter får langt over 100 milliarder kroner før de kan si seg fornøyd, står ikke til troende. Jeg blir overrasket om de klarer å levere dette i sin egen alternative NTP.

Budskapet må heller være å understreke viktigheten av at regjering og storting følger opp de foreslåtte styrkningene med bevilgninger i statsbudsjettene som kommer.

Nå må vi stå sammen. Både i fylket og i regionene. Det utelukker ikke debatter, men å sette alle krefter inn på å grave dypere skyttergraver, vil føre til at vi alle blir tapere. Troms og Finnmark og Nordland har fått veldig mange gjennomslag i ny NTP. La oss nå ta det med før vi begynner diskusjon om hva vi eventuelt mener er mangelfullt.

Christine B. Killie

Gruppeleder Troms

Finnmark Høyre