Prinsipp viktigere enn barnas beste

– Politikerne skal tale folkets sak, barna inkludert. I dag ble vi ikke hørt, skriver FAU.

Ann-Kathrine Holst-Olsen, leder FAU ved Høgtun skole i Øksfjord.  Foto: privat

Meninger

I dag ble det vedtatt i kommunestyret å beholde prisøkningen, til tross for bekymringsmelding fra både rektor og FAU.

Cato Kristiansen fra Loppa SV har ikke tillit til FAU ved Høgtun skole, ifølge egen uttalelse under dagens kommunestyremøte. Han mener at samarbeidsutvalget skulle kommet med en uttalelse til kommunestyret, for at saken skulle bli tatt seriøst. FAU er rystet over Kristiansens uttalelse, som var både arrogant og nedlatende. Nå stiller FAU ved Høgtun skole spørsmålstegn ved Kristiansens og SVs tillit til FAU, også FAU ved Øksfjord barnehage, som for øvrig ledes av Kristiansens egen kone. Har ikke Kristiansen tillit til uttalelsene FAU ved Øksfjord barnehage har sendt inn angående pedagog situasjon og det fysiske miljøet i barnehagen? Eller gjelder mistilliten kun FAU ved Høgtun skole?

Politikerne skal tale folkets sak, barna inkludert. I dag ble vi ikke hørt. Hvorfor? I følge SV, H og SP er dette en prinsippsak. De ønsker ikke noe de føler er en omkamp på budsjettet, og da er det ikke problematisk at det går på bekostning av Loppas viktigste innbyggere, nemlig barna.
Dette til tross for at SV har gått til valg på gratis barnehage og SFO, og lovet sine innbyggere å kjempe for nettopp dette. I SVs partiprogram og på deres facebook side står det mye fint om hvordan de tenker å jobbe for gode oppvekstsvilkår.

Sitat hentet fra Loppa SVs egen facebook side datert 14. des. 2019:

«Loppa SV ønsker å videreføre gratis barnehage og SFO. Det er det mange grunner til. Det handler om rekruttering av kompetanse, vekst i denne delen av befolkningen, utjevne sosiale forskjeller. Rett og slett en satsning på framtiden. Vi ser på det som et ledd i satsningen på barn og unge i Loppa. Det henger sammen med nytt kompetansesenter i Øksfjord, gratis skolemat og styrking av oppvekst og kultur i hele kommunen. Vi mener dette er fullstendig avgjørende for Loppas fremtid»

Ifølge Kristiansen har nå Loppa SVs fokus snudd og de fokuserer på kvalitet i barnehage og SFO.

Men, hva er egentlig kvalitet?
Kvalitet er så mye. Blant annet er kvalitet at barna har et fellesskap og venner på SFO. I dag er de barna som er igjen på SFO fratatt nettopp dette. Utjevne sosiale forskjeller, tidlig innsats, sosial kompetanse, trivsel, samhold, språk er også kvalitet.

Å veie barnas beste opp mot prinsipp, og så gå for prinsippet, klarer ikke FAU å forstå.

Kvalitet er også å lytte til de som sitter med fagkompetanse om hvorfor det nettopp er så viktig å redusere prisen på SFO plassene.

Når det kom til spørsmål ang uttalelsen Kristiansen kom med i Altaposten tidligere, der han sier at det er helt normalt at 3 og 4 klassinger slutter på SFO fordi det blir for kjedelig for dem, ville han ikke svare på. Mener Kristiansen da at tjenestetilbudet i SFO er for dårlig?

FAU har for øvrig undersøkt med alle foreldrene som har sakt opp sine barns SFO plasser, og det er utelukkende prisøkningen som er grunnen.

Dette er en tap-tap situasjon. Kommunens inntjening har sunket drastisk. Det er mindre samhold og fellesskap for barna. Det er ingen som vinner på dagens vedtak, men barna har tapt stort.

Konsekvensen vil på sikt uansett bli at kommunestyret likevel må justere på budsjettet, da forventet egeninntekt har sunket. Dette er ris på egen ræv.

Hilsen FAU ved Høgtun skole