Vi må slutte å se på oss selv som et u-land med behov for særrettigheter

Bjørn S. Odden tar for seg Finnmarks framtid.

Bjørn S. Odden.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Finnmark, med sin eksotiske historie, vil for alltid bli liggende der det ligger. Befolkningens røtter vil fortsatt være festet der de alltid har vært festet, uavhengig av grense eller plassering av fylkeshovedstad. Alta, med sin flyplass, gode havn og tilknytning til E6 vil fortsette å være porten til Sameland, uavhengig av samarbeidspartnere, men den porten vil stå åpen for vi ønsker at våre naboer skal lykkes. Det skaper positive ringvirkninger og optimisme!

Utviklingen av nye kommunikasjons- og samarbeidsmuligheter har gått så fort at mange politikere har blitt hengende etter. De velger gamle systemer og arbeidsformer der de kan videreføre sin tilbakelente tilværelse med staten som buffer for å sikre økonomien i prosjekter uten krav til bærekraft og balanse i regnskapene. Det enkleste har alltid vært å bruke andres penger.

Ett av landets mest ressursrike fylker oppfatter seg selv som et u-land med behov for tiltakssoner, redusert arbeidsgiveravgift, finnmarkstillegg, statsdrevet reindrift og subsidierte, og i stor grad sysselsettende arbeidsplasser, opprettet med statelig investeringshjelp og drevet med statsstøtte. Politikere har utviklet et fylke uten ambisjoner og selvoppholdelsesdrift, uten tro på seg selv og med manglende vilje til samarbeid og nytenkning! Man velger misunnelse i stede for samarbeid for å utvikle, og ta vare på egne muligheter. Alta samfunnet er i ferd med å komme ut av denne bak evjen! Dette har skapt misunnelse i østfylket og var årsaken til at mange støttet sammenslåing av Troms og Finnmark og vurderer Troms som en mulig samarbeidspartner i framtiden.

«Reverskameratene» har opprettet sametinget og akseptert samenes krav om å være urfolk. Sametinget er talsmenn for ei næring uten målsetning om bærekraft og et redusert antall driftsenheter som har et akseptabelt inntjeningsnivå og er tilpasset beitearealet. Statens overføring til sametinget ligger på ca. 700 millioner kroner hvert år. Mye av disse pengene brukes til konsultasjoner og lobbyvirksomhet for å stoppe kraftlinjer, utbygging av nødvendig infrastruktur og verdi skapende aktiviteter innen industri, gruveaktivitet og turisme. Reindriften er ett underskuddsforetak som subsidieres med 60 kr pr kilo kjøtt som produseres. Dette er ikke samenes feil, men politisk styrt «galskap».

Mener «Reverskameratene» at Finnmark skal fortsette som en statsdrevet og eksotisk utpost som finansieres av landets øvrige innbyggere, mens staten pøser inn penger til et organ som trenerer all positiv og bærekraftig utvikling?

Investorer og næringsaktører føler seg ikke velkommen i Finnmark. De føler at politikerne er motstandere og ikke samarbeidspartnere. Kvoter er blitt en salgsvare som ikke gir kystens befolkning eiendomsrett og fornuftig tilgang til resursene i havet. Det stilles ingen krav til fangstredskaper som gir høyest mulig kvalitet og pris. Man vurderer ikke hva slags båter og fiskeredskaper som gir minst kostnader per kg fanget fisk. Det fins ingen reelle planer om å utnytte våre fantastiske havressurser til å dekke verdensmarkedets etterspørsel av topp kvalitet og topp betalt ferskvare.

I et samarbeid med både Troms og Nordland kan man oppnå nødvendige politiske endringer, og effektiv utvikling og markedsføring. Samarbeid innen turistnæringen vil gi verdiskaping og utvikling av nye tilbud som alle vil være tjent med. Det er fiskeri, oppdrett, bergverk og turisme som gjør oss til ett ressursrikt fylke og skaper grunnlag for bosetningen i Finnmark. Historikk og følelser kan man leve med, men ikke av! Næringsveier og kulturer har til alle tider vært i endring. Viser man ikke endringsvilje vil det etablerte gå til grunne og bli borte!

Politikerne i Finnmark må samarbeide om tilrettelegging for de som vil skape utvikling og arbeidsplasser og fjerne dagens bremseklosser og byråkratiske fartsdumper. Vi må tilbake til optimismen og slutte å se på oss selv som et u-land med behov for særrettigheter. Det er behov for nytenking og holdningsendringer for å kunne stoppe utflyttingen og skape bolyst for folk som vil utnytte ressursene i regionen! Vi lever i et fantastisk fylke som med riktig politisk styring kan gi en livskvalitet og et samhold som gir mulighet til å opprette den åpenhet, humor og gjestfrihet som var vårt tidligere varemerke.

Bjørn S. Odden