– Uetisk og uforsvarlig helsepraksis i møte med samiske pasienter

– Setter pasient og pårørende i en svært vanskelig og sårbar situasjon, skriver Hans Ole Eira.

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).  Foto: Arkiv

Meninger

Samiske pasienter forteller stadig om utfordringer med tolketilbudet i møte med helsevesenet. Det er respektløst at helsearbeidere godtar at samiske pasienter ikke forstår eller får kommunisere på en tilfredsstillende måte.

Det har den siste tiden vært flere mediesaker hvor samiske pasienter og pårørende har negative erfaringer vedrørende tolketjenesten i møte med helsevesenet. Mange pasienter får ikke tilbud om tolk, mens andre opplever at tilbudet ikke er godt nok. Sametinget har i lang tid hørt om slike historier hvor samiske pasienter opplever det som vanskelig når de skal kommunisere med helsevesenet på sitt morsmål, og vi har jobbet med denne problematikken på mange områder. Nasjonale helsemyndigheter er gjennom norske lover og folkeretten forpliktet til å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Sametinget vil derfor ta opp utfordringene rundt tolketilbudet som samiske pasienter opplever med Helse Nord og helseministeren .

God og trygg kommunikasjon mellom pasient og behandler er grunnleggende i all behandling. Alle pasienter har lovfestet rett til å få informasjon om helse, sykdom og behandling på et språk de forstår. Kommunikasjon mellom pasient og helsevesenet skal foregå på en slik måte at pasienten forstår alt som blir sagt, og selv får sagt det hun eller han ønsker. Det er helsevesenets ansvar å sikre god kommunikasjon mellom helsearbeidere og pasientene. Ved behov skal helsevesenet bestille tolk med tilstrekkelig kompetanse.

Det er derfor verken helsemessig forsvarlig eller etisk riktig å bruke pårørende som tolker. En tolk skal ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å kunne gjøre en forsvarlig jobb med tolkingen. Mange pårørende er viktige ressurser for sine nærmeste og for helsevesenet. Men samtidig kan pårørende selv ha behov for hjelp og støtte i situasjonen som pårørende. Det er også betenkeligheter med bruk av pårørende som tolk i forhold til taushetsplikten.

Hvordan vet man at pasienten ønsker å dele alt med sine pårørende eller at pårørende ønsker å vite absolutt alt? Dette setter pasient og pårørende i en svært vanskelig og sårbar situasjon. Pårørende bør ikke tillegges ekstra byrder i form av å måtte fungere som tolk i en situasjon der deres nærmeste er syke.

For at det skal stilles riktig diagnose av en pasient, så er det avgjørende at pasient og pårørende får benytte det språket de selv ønsker, og at helse- og omsorgsarbeidere benytter en kompetent tolk dersom de selv ikke kan pasientens språk. Det er ikke bare pasienten som trenger tolk, men like mye helsearbeideren. Dårlig kommunikasjon kan i verste fall føre til manglende behandling eller feilbehandling.

For Sametinget er det et mål om at samiske pasienter skal ha likeverdige helsetjenester på lik linje med befolkningen for øvrig. De mange sakene som jevnlig dukker opp i media er dessverre bevis på at vi ennå har et stykke igjen. Sametinget er opptatt av at myndighetene ivaretar både rettigheter og behov for den samiske befolkningen når det lages nye planer, lover eller gjøres endringer som påvirker oss.

Vi mangler et system for å kvalitetssikre at tolketilbudet i helsevesenet fungerer slik det skal, og jeg er redd for at myndigheter og andre beslutningstakere ikke er fullt klar over hvor dårlig tilbudet i realiteten er.

De mange historiene fra samiske pårørende og syke viser at det er et stort behov for å forbedre dagens tolketjeneste i helsevesenet. Pasienter må få kommunisere på en tilfredsstillende måte og bli møtt av en kultursensitiv helsetjeneste. Uavhengig av hvilke tilbud som utvikles, er det til slutt den enkelte helsearbeiders ansvar å påse at pasienten får det tilbudet vedkommende har krav på.

Det er snakk om holdningene hos helsevesenet og den enkelte helsearbeider, når man ikke anerkjenner at det kan være behov for tolk i behandling av samiske pasienter. Det er direkte respektløst at helsepersonell, leger og sykepleiere, godtar at samiske pasienter ikke forstår eller får kommunisere på en tilfredsstillende måte. Det må en holdningsendring til for at tolketilbudet for samiske pasienter skal forbedres.

Hans Ole Eira

Sametingsråd (Sp)