– Nei, Hans Ole Eira, her kaster du stein i glasshus!

Kautokeino-politikerne svarer Hans Ole Eiras innlegg om deres prioriteringer.

Ordfører Hans Isak Olsen (t.h) og varaordfører Isak Ole Hætta. De har skrevet innlegget sammen med June Brita Eira.  Foto: Jan Ole Buljo

Meninger

I Altaposten 30/12-2020 skriver kommunestyrerepresentant Hans Ole Eira fra Senterpartiet om saker som ble behandlet i formannskapet og kommunestyret i Kautokeino ved behandling av budsjettet for 2021. Hans Ole Eira kommer med en del påstander, som ikke kan stå uimotsagt.

Les Hans Ole Eiras innlegg i lenken under:


– Befolkningens bolyst er det antakeligvis ikke så nøye med

Kommunestyrerepresentant Hans Ole Eira skriver om Kautokeino-politikernes prioriteringer i dette innlegget.


I sak PS 64/20 FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT 2021 fremmet Hans Ole Eira felles forslag fra SP/JS/AP om at pensjonister skal få fritak for eiendomsskatt. Hans Ole Eira hevdet i debatten at eldrerådet hadde bedt om slikt fritak. Det medfører ikke riktighet og han ble motsagt av Klemet Erland Hætta. Eldrerådet hadde bedt om fritak for formueskatt. Hans Ole Eiras forslag fikk flertall, på tross av at vedtaket er lovstridig. Hvis vedtaket hadde vært lovlig så kunne dette utgjort ca 3 mill i inntektstap for kommunen. Vedtaket ble sendt til Statsforvalteren for lovlighetskontroll. Svaret fra Statsforvalteren foreligger og viser at vedtaket er ulovlig. Jurist i KS har samme konklusjon. I kommunestyret i mars må dette vedtaket kjennes ulovlig.

Hans Ole Eira foreslo også et driftstilskudd på 300 000 kr til Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš. Forslaget ble nedstemt. Det Eira unnlater å fortelle, er at den nye politiske ledelsen har fremforhandlet en ny avtale med Beaivváš, som gir Beaivváš en besparelse på kr. 430 000 i forhold til perioden Hans Ole Eira var i posisjonsgruppa i perioden 2015-2019. Med andre ord kommer Beaivváš bedre ut enn det som var Hans Ole Eira sitt forslag i kommunestyret med at kommunen reduserer husleien fra 1.300.000,- til 900.000,-.

I lys av at opposisjonen ved flere anledninger signaliserer at vi styrer mot ROBEK, er det bemerkelsesverdig at Hans Ole Eira foreslår utgiftsøkninger.

Hans Ole Eira lar også være å nevne at de som nå styrer kommunen, har fått fortgang i arbeidet med bygging av ny grunnskole. Det er tverrpolitisk enighet i kommunestyret om at vi skal bygge ny skole. Dette blir et stort løft og våre barn fortjener en ny skole. Dette blir ett bygg som hele befolkningen i Kautokeino skal kunne bruke. Det nye skolebygget vil inneholde nytt svømmebasseng og andre fasiliteter som hele Kautokeinos befolkning skal kunne benytte. Dette blir ett stort løft og vil utvilsomt stimulere til økt bolyst. Dette er gjort fordi vi bl.a ønsker å ha større satsing på barn og unge. Det er samiske barn som er fremtiden. Hvis vi gir våre barn gode oppvekst og utdanningsvilkår, vil vi også i fremtiden fortsatt være Veiviseren i Sápmi.

Men det er også økonomisk krevende og da må det prioriteres, og man må allerede nå kutte utgifter for å finansiere nytt skolebygg.

Politikk handler om å forsake i riktig rekkefølge. Det er igangsatt konkret arbeid, bostedsattraktivitetsprosjekt, ved kommunens omstillingsselskap Ovddos – noe vi mener vil medføre til økt bolyst og tilflytting og er bedre enn å bevilge små summer.

Hans Ole Eira omtaler også ordførergodtgjørelsen. Hans Ole Eira fremstiller saken som om denne økningen er tatt helt ut av sin sammenheng. Realiteten er at ordføreren og andre folkevalgte i Kautokeino hadde betydelig lavere godtgjørelse enn dem som det er naturlig å sammenligne seg med. Det blir fremstilt som om at forrige ordfører reduserte sin godtgjørelse, men realiteten er at kommunestyret reduserte samtlige politikergodtgjørelser siden disse henger sammen med ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsene er ikke blitt regulert siden, og posisjonen mener det var på tide å gjøre dette nå.

Mener Hans Ole Eira at Kautokeino kommune ikke skal følge de regler som er blitt vanlig i landets kommuner. Også Sametinget, der Hans Ole Eira er heltidspolitiker, fastsetter godtgjørelser med utgangspunkt i avlønning i regjering og Stortinget. Hvis man skal følge Hans Ole Eiras tankegang, burde Sametinget redusere godtgjørelser til politikere som følge av stor mangel av læremidler til samiske barn og bruke besparte midler til læremidler. Nei, Hans Ole Eira, her kaster du stein i glasshus!

Avslutningsvis skriver Hans Ole Eira at disposisjonsfondet er på 26 mill kr. Det er nok høyere i dag, og det riktige tallet vil fremkomme når regnskapet for 2020 er ferdig. Da ser vi den reelle bruken av disposisjonsfondet i 2020.

For å møte bl.a utfordringene med nytt skolebygg, kjøkken på helsesenteret, flere demensplasser etc. må kommunen i fremtiden ha en mye større likviditetsreserve. Det for at vi skal kunne møte kommende utfordringer.

Hans Isak Olsen, ordfører

Isak Ole Hætta, varaordfører

June Brita Eira, formannskapsmedlem