– Befolkningens bolyst er det antakeligvis ikke så nøye med

Kommunestyrerepresentant Hans Ole Eira skriver om Kautokeino-politikernes prioriteringer i dette innlegget.

Hans Ole Eira tar for seg behandlingen av økonomiplanen og neste års budsjett i Kautokeino.  Foto: Arkiv

Meninger

1. desember var det formannskapsmøte i Kautokeino kommune der økonomiplanen for 2021-2024 og årsbudsjett 2021 for Kautokeino kommune.

Senterpartiets og Flyttsamelistas forslag om å beholde kommunens bolystfond på kr 250.000 ble nedstemt. Flertallet bestående av ordfører Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste, varaordfører Isak Ole Hætta fra Venstre og June Brita Eira fra Samefolkets liste mener at kommunen ikke har god nok økonomi til å kunne opprettholde bolystfondet. Pengene må overføres til disposisjonsfondet! Befolkningens bolyst er det antakeligvis ikke så nøye med.

I kommunestyremøtet 17. desember ble bolystfondet fremmet da også, men ble nedstemt igjen. Senterpartiet foreslår å gi det samiske nasjonalteateret Beaivváš et driftstilskudd på kroner 300.000. Flertallet vedtar at Beaivváš ikke kan få driftstilskudd pga kommunens dårlige økonomi. Dårlige veier kan heller ikke repareres av samme grunn. Arbeidet med å slå sammen skolen og barnehagen til et oppvekstsenter i Máze må utsettes inntil videre for å få laget en kostnadsoversikt ble det argumentert med, selv om kommunen allerede i 2019 vedtok å sette av 2,5 millioner til dette.

Ifølge Høyre, Venstre, Samefolkets liste og Fastboendes liste kan ikke våre alderspensjonister heller få fritak fra eiendomsskatten, fordi eiendomsskatten er en viktig inntektspost for kommunen. Flere av representantene fra flertallspartiene mente dessuten at kommunen ikke kunne forskjellsbehandle befolkningen, ved å frita våre eldre fra eiendomsskatten.

Senterpartiet og resten av mindretallet mente at våre eldre har betalt nok skatt i løpet av et langt liv og at de nå måtte få fritak. Heldigvis fantes det en fornuftig politiker blant flertallets representanter og forslaget ble vedtatt med en stemmes overvekt. Men rett etter vedtaket, varslet flertallspartiene om at dette vedtaket vil bli sendt til Fylkesmannen for en lovlighetskontroll. Inntil videre står vedtaket og forhåpentligvis så er julegaven til våre pensjonister ikke ulovlig. Men hva skjer en snau time etter behandling av Budsjett 2021 hvor ordfører og resten av posisjonspartiene har gjentatt gang på gang, at kommunen har dårlig råd og det må kuttes og spares?

Isak Mathis O. Hætta fra Fastboendes liste ba om ordet og fremmet et benkeforslag under sak 74/20 «Godtgjørelse til folkevalgte». Forslaget går ut på å øke ordførergodtgjørelsen med 15% (ca 150.000 kr) med påfølgende automatisk økning for alle politikere som har verv i forskjellige utvalg. Uten noe som helst administrativ vurdering og beløp å vise til, knipser altså flertallet plutselig frem ca. 300 000 kroner til seg selv! I tillegg blir det sagt at dette overforbruket fikser flertallet på kommunestyremøtet i mars måned. Det ble antydet at det vil bli budsjettregulering allerede da. Det jeg reagerer mest på er at flertallet ikke fremmet dette under budsjettbehandlingen litt tidligere på dagen, men presterer å si at dette overforbruket fikser flertallet på kommunestyremøtet i mars måned. Det ble antydet at det vil bli budsjettregulering allerede da.

Under budsjettbehandlingen fikk vi istedenfor høre om og om igjen, at vi må spare og kutte pga dårlig økonomi. For hvis vi ikke gjorde det så var det strake veien tilbake til ROBEK, og i verste fall en kommunesammenslåing og da også et tomt kommunehus i Kautokeino! Jeg synes at jeg også bør informere befolkningen om at kommunen akkurat nå har ca. 26 millioner kroner i disposisjonsfondet sitt.

Jeg vil til slutt poengtere at jeg ikke mener at ordførere og andre politikere ikke fortjener de godtgjørelsene som blir vedtatt på en ryddig og veloverveid måte.

Men å vedta høyere godtgjørelser til seg selv, all den tid de samtidig kutter i tjenestene til kommunens befolkning på grunn av påstått dårlig kommuneøkonomi, synes vi i Senterpartiet er direkte flaut og skammelig. Men dette benkeforslaget beviser vel egentlig bare at dagens flertall med Dálon, Sál, Høyre og Venstre holder befolkningen for narr og ikke evner å se litt lenger frem i tid. Det synes i hvert fall jeg og Senterpartiet er meget skuffende, trist og beklagelig.

Vi prøvde å argumentere imot denne plutselige økningen av godtgjørelsene som ble fremmet og vedtatt, men ble dessverre nedstemt av flertallet.

Hans Ole Eira

Kommunestyrerepresentant

Kautokeino Senterparti