– Nå er tiden inne for å vise om det kun er festtaler

– Politikerne må være modige nok til å gjøre det rette for fjorden, elva og villaksen, skriver styret i ALI

Illustrasjonsbilde  Foto: Arliv

Meninger

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) ser med stor glede at her ennå finnes et par politiske partier som taler fjordens, elvas og villaksens sak i lys av den kommende behandlingen av kommuneplanens arealdel, herunder kystsonen.

ALI deltok vinteren 2018/19 i ei sammensatt gruppe for gjennomgang av innspill til revidering av arealplanen. Dette etter invitasjon til å delta fra Alta kommune. Arbeidet besto av gruppemøter, og var bredt sammensatt av interesser tilknyttet fjorden. For ALI var deltagelsen i gruppa motivert av å kunne være med på å påvirke villaksens vilkår for vandringen ut, og inn Altafjorden.

I den omforente uttalelsen gruppa endte opp med var da formuleringen knyttet til akvakultur, pkt 6.2.1. – «For nye lokaliteter eller vesentlig endring på eksisterende lokaliteter skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten».

Skuffelsen var derfor stor når vi oppdaget at næringsinteresser, tilsynelatende, nok en gang veide tyngre enn miljø, og det viktige pkt 6.2.1. man som gruppe hadde kommet frem til var strøket. ALI spør seg i så henseende om dette er en administrativ, eller politisk avgjørelse? Politisk vil man ha en mulighet til å få omgjort dette punktet igjen i februar 2021 i kommunestyret. Vi er da mange laksevenner som vil følge med på behandlingen under dette kommunestyremøtet.

I likhet med partiet Rødt stiller ALI seg uforstående til den åpenbare, manglende politiske viljen til å stille seg på barrikaden for arvesølvet til Alta – Altaelva og villaksen. I dette tilfellet gjemmer man seg bak at fylkeskommunen har stilt seg negativ til formuleringen i pkt 6.2.1. til tross for at man bl.a. i Osterøy kommune har fått til en liknende formulering. Hvorfor skulle man da ikke ved utløpet til Altaelva kunne bruke dette som eksempel? Vi snakker tross alt om et forsikringsprinsipp i fjorden til det vi har kunnet betegne som verdens beste lakseelv. Gang på gang opplever vi at ALI blir invitert til å komme med meningsytringer, men når kan vi si at disse blir tatt hensyn til? I det politiske spillet føler vi oss til tider brukt når politikere skal tekkes potensielle velgere. ALI finner det meget rart, og betimelig å spørre om man ved neste kommunevalg igjen vil stille seg ved elvekanten for å fortelle i media hvor viktig elva er?

ALI som institusjon, og organisasjon vil i 2025 være 300 år. Vi kjemper en kamp for at dette jubileet skal kunne feires med en fortsatt unik, og levedyktig laksestamme i elva. I kampen for å bevare laksen har vi bl.a. kommet i et samarbeid vi må betegne som godt med Statkraft, det gjøres miljøundersøkelser og design i elva sammen med nevnte part og forskere. Statkraft har de siste årene liketil vist vilje til å se på nye manøvreringsløsninger for vannstand i elva med ALI.

Vi tok derfor løs på gruppearbeidet med kommunen med godt mot, og trodde at vi nå, endelig, ville bli hørt også av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Det skjedde altså ikke. De nære tiltakene i elva vil ALI fortsette å jobbe ufortrødent videre med. Vi må samtidig erkjenne at de største innvirkning på laksebestanden er det politiske vedtak som har. Her burde vi sådan kunne stole på våre lokale folkevalgte.

Vi henstiller med dette, i likhet med partiet Rødt, flere partier om å stå opp for fjorden, elva og villaksen. Løpet er ikke kjørt før det er politisk behandlet i kommunestyret februar 2021. Vi anmoder også med dette alle laksevenner, og medlemmer i ALI til å påvirke i de fora man kan nå inn mot nevnte behandling slik at man kan få på plass en «nullutslipps visjon». Noe mindre vil være uakseptabelt i vår nasjonale laksefjord. Nå er tiden inne for å vise om det kun er festtaler, eller om man politisk er modig nok til å gjøre det rette for fjorden, elva og villaksen.

Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI)