– Skaper samhold og styrker båndene mellom barna i bygda

– Bassenget er bygget etter 20 års innsats fra frivillige ildsjeler i Talvik, skriver Talvik bygdelag i en uttalelse.

Torbjørn (4) og Christine Mariell (3) er glad for å ha basseng i Talvik.  Foto: Privat

Meninger

Uttalelse fra Talvik bygdelag vedrørende forslag om å legge ned Talvik svømmebasseng.

I rådmannens budsjettforslag legges det frem at svømmebassenget i Talvik skal legges ned.

I budsjettforslaget heter det:  «Vi har et flott og moderne badeland på Nordlysbadet, og foreslår derfor å legge ned bassenget i Talvik. Tiltaket vil utløse noen skysskostnader i forbindelse med svømmeundervisning for elevene ved Talvik skole. Tiltaket medfører innsparing både i oppvekst og kultur og i tekniske tjenester.»

Talvik Bygdelag er midt sagt overasket av et slikt forslag med tanke på historien til bassenget, og de positive ringvirkningene bassenget skaper for bygda. Da rådmannen velger å ikke gi noe bakgrunnsinformasjon i sitt forslag, ser Talvik Bygdelag på det som sin plikt og opplyse beslutningstakere og befolkning for øvrig.

Bassenget i Talvik ble bygget etter 20 års innsats fra frivillige ildsjeler i Talvik, som var samlet i foreningen Talvik Vel. Det ble lagt press politisk gjennom bygdas innbyggere, og samlet inn en betydelig sum penger til å bygge bassenget.

Talvik Vel samlet inn og ga Alta kommune:

- FORPROSJEKT: KR: 100 000,-

- PENGESTØTTE BYGGING: KR: 250 000,-

- UTSTYR/BADSTUE/BENKER: KR: 39 800,-

- I tillegg ble det gitt penger til utsmykning/kunst ved kunstner Erling Wilhelmsen.

Totalt ble det gitt ca kr: 500 000,- til bygging av Talvik svømmebasseng på 80 og 90-tallet.

Bassenget er altså ikke bygget med bakgrunn i kommunens velvilje, men med økonomisk innsats fra bygda selv. I en diskusjon om nedleggelse skulle man tro at dette var et moment som ble hensynstatt. Det bør her også påpekes at Finnmark Fylkeskommune gir tilskudd til drift av bassenget for vanntilvenning/svømmeopplæring for barnehagene i kommunen.

Videre fremlegges saken slik at Nordlysbadet skal være substituttet for bassenget i Talvik. Det tas selvfølgelig ikke høyde for de utfordringene som medfølger nedleggelse. Eksempelvis vil merkostnaden for bygdas befolkning ved tilsvarende bruk av Nordlysbadet koste ca. 140 000,- årlig. Dette betyr åpenbart at Nordlysbadet ikke vil kunne være et realistisk substitutt for bruk i fritid.

*Se beregningsgrunnlag tilslutt

Den pålagte svømmeundervisningen for Talvik Skole gjennomføres i dag i Talvik Svømmebasseng. Rådmannen foreslår at dette skal gjennomføres i Nordlysbadet i fremtiden. Det nevnes ikke her at transport frem og tilbake vil utgjøre minst en hel klokketime som da går utover undervisningstiden for både lærere og elever. Denne tapte undervisningstiden må altså innhentes på annet vis. Tenker Rådmannen at skoletiden i Talvik skal utvides, eller skal barna i Talvik ha et dårligere undervisningstilbud i fremtiden?

Nordlysbadet kan heller ikke tilby den tryggheten et basseng i nærmiljøet gjør. I Talvik er det lang tradisjon for at barn i barneskolealder kan dra alene i bassenget. Trygge omgivelser med kjente badevakter gir en unik mulighet for barn og delta i fysisk aktivitet uten at foreldrene må være tilstede. Fellesaktiviteten skaper samhold og styrker båndene mellom barna i bygda, akkurat slik som organisert idrett vil gi.

I en bygd som allerede har begrensede tilbud til barn og unge vil nedleggelse være et stort tap for bygdas barn. Ved nedleggelse av Talvik svømmebasseng aksepterer Alta Kommune altså at disse barna mister sitt sted for fysisk aktivitet og utfoldelse.

Rådmannen skriver at Alta Kommune opplever:  «Vi har over tid sett en økning av psykisk uhelse blant barn og unge». Vil nedleggelse av Talvik Svømmebasseng ha en positiv påvirkning på dette?

I nesten to tiår har det gjennom folkemøter og annen politisk virksomhet vært kjempet for frigjørelser av tomter i Talvik. Dette ser endelig ut til å gjennomføres gjennom Ressebakken Boligområde. At Alta kommune på målstreken vurderer å kutte sentrale grunnlag for bolyst, som Talvik Svømmebasseng og ungdomstrinnet ved Talvik Skole, er svært provoserende.

I budsjettforslaget forventes det en årlig besparelse av Talvik Svømmebasseng på kroner 292.000. Alta kommune har valgt å erverve Jansnes fra Finnmarksykehuset og laget en plan for sanering av tomten til kroner 2.792 000, i 2021. Samtidig som denne kostnaden legges inn i budsjettet har PNH Kapital AS uttrykt interesse for å benytte tomten som den står til turistnæring.

Jansnes var en bauta i bygdesamfunnet i årtier, og nedleggelse var et enormt tap for bygda. At det nå planlegges å investere en sum som tilsvarer nesten ti år med driftskostnader av Talvik Svømmebasseng i sanering, samtidig som det foreligger planer om turistnæring, er som en dårlig vits. Kan man ikke heller investere disse midlene i Talvik på en annen måte?

Om kommunen må finne midler for å holde bassenget åpent er det ganske enkelt; Ta ut midler til sanering, og hold bassenget åpent!

Beregningsgrunnlag

Indikasjoner fra de ansatte Talvik Svømmebasseng tilsier at det i snitt selges minst 13 enkeltbilletter pr. åpning, i hovedsak barn. Med utgangspunkt i at bassenget er åpent to ganger i uken, 40 uker i året, tilsvarer dette 1040 årlige besøk. Forutsetter man en snittpris i bussbillett på kroner 30 en vei, samt 75 kroner ekstra i billettkostnad i Nordlysbadet, tilsvarer dette en merkostnad på kroner 135,- pr besøk. Totalt vil dette utgjøre 140 400,- årlig for Talviks befolkning.

Talvik Bygdelag