Privatisering av kommunale boligfelt

– Ut fra min oppfatning er Jensens begrunnelse for at AP løper fra sine løfter om kommunale tomter til selvkost, ikke troverdige, skriver SV-medlem Otto Erik Aas, i dette debattinnlegget.

Otto Erik Aas, Alta SV.  Foto: Hanne Larsen

Meninger

I forbindelse med at Planutvalget med stort flertall, mot to stemmer fra Venstre og SV, vedtok å selge kommunens byggefelt Svennbakken til høystbydende, forsvarer gruppeleder for Alta AP Kristin Jensen vedtaket bl.a. med følgende:

1. Vi vil at feltet skal realiseres snarest – og private utbyggere er raskere.

2. Vi vil løse tomte/boligutbyggingen ved å satse både kommunalt og privat.

3. Vi vil bruke pengene ved salg av regulert boligeiendom til å satse på andre byggefelt. Vi har ikke råd til å bygge ut de to vedtatte felt i Tverrelvdalen .

1. La oss se på disse forklaringene. Ut fra min oppfatning er Jensens begrunnelse for at AP løper fra sine løfter om kommunale tomter til selvkost, ikke troverdige. Er det et holdbart argument som rettferdiggjør salg av kommunal eiendom at private aktører realiserer raskere? Kommunen, som utbygger må riktig nok forholde seg til Lov om offentlig anskaffelser i byggeprosessen. Dette slipper en privat utbygger og sparer noe tid. Dersom vi ser på hele prosessen fra ferdig status regulert område, er det ikke så stor tidsdifferanse – fordi det selvsagt også tar tid med utlysning av salg og antagelse av kjøper, overdragelse m.m. Med sterk politisk gjennomføringsvilje og rask iverksettelse, vil byggetida for kommunen bli ytterligere redusert. (Eks. Svennbakken har ligget i rådmannens skuff i allerede to år etter vedtatt utbygging!). Tidsfaktoren er derfor etter min mening, tillagt overdreven vekt og oppveier ikke den fortjenesten/merkostnad som den private aktøren legger på tomta ved salg (anslagsvis inntil 1 mill).

Planutvalget vedtok å selge Svennbakken, men saken skal behandles i kommunestyret i desember.  Foto: Eiendomsmegler 1

Videre sier Kristin Jensen at det det er viktig med en balansert offentlig/privat boligproduksjon. Enig! Hvorfor da bidra til det motsatte?

I Alta er ikke private utbyggere i behov for ytterligere sterk kommunal stimulans. Mange aktører gjennomfører storstilte byggeprosjekter. Problemet er heller at politikerne, med god hjelp av slike som Jensen, ikke følger opp løfter som de ga før valget om å skape balanse i markedet med å produsere kommunale tomter til selvkost. Planutvalgets vedtak bidrar til økende ubalanse, stadig økende tomte og boligpriser og større forskjeller mellom de heldige av oss som er i boligmarkedet og de som ikke kommer inn. Dette er altså Alta Aps sin reelle boligpolitikk i dag!

Videre poengterer Jensen at de vil ha både kommunale og private tomter/boliger. Her satser jo hun og AP på private, og man kan spørre seg om det er for mange byggeklare selvkosttomter for tiden? Svaret gir seg selv: det er ingen pr i dag! Derimot produseres det og selges kontinuerlig nye leiligheter i privat regi og tomteprisene på det frie markedet når stadig nye rekorder (prisstigning i Alta nr. 2 i landet etter Oslo i høst!).

Jensen lover videre at salg av Svennbakken vil bli reinvestert i nye kommunale felt. Hvorfor stemte de da imot utvidelsen av Kvitbergfeltet? Der vil de satse nå, men det oppveier ikke Svennbakken. Hun må ikke glemme at det ikke er Alta kommune som betaler for opparbeiding av kommunale felt og tomter. Kommunen forskuddsbetaler, men får sine investeringer i sin helhet tilbake – med renter og vel så det! Med dagens rentenivå, burde det heller ikke true likviditeten.

Tidligere ordfører, Geir Ove Bakken AP, har i Altaposten tidligere i år, tatt til ordet for at kommunen snares må satse på utbygging av tomtene på Svennbakken – et felt han også fremmet for regulering. Jeg utfordrer han med dette til å si sin mening om denne saken nå! Avslutningsvis vil jeg nevne at AP spesielt proklamerte en sterk satsing på kommunal tomt- og boligutvikling forut for siste valg. En felles politisk plattform forutsatte også dette. Med denne saken, som i ettertid også viser seg å være ulovlig fattet, har de «skviset» SV og Krf og brutt samarbeidsavtalen på en overraskende og freidig måte.

De som trodde at Aps privatiseringsiver nå var kjølnet, har tydeligvis forregnet seg. Hvor er solidariteten?

Otto Erik Aas, medlem Alta SV.