– I en kommunal modell vil kostnaden være svært uforutsigbar

– Vi sier nei til kommunal brukerstyrt personlig assistent, skriver Inger Kassig Svenning.

Inger Kassig Svennig tar for seg BPA i dette innlegget.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Norges Handikapforbund ser med stor uro på at flere kommuner i sin spare iver, ønsker å gjøre BPA til en kommunaltjeneste. Alta kommune er ingen unntak her. Det er dessverre en misforstått spare iver at kommunal BPA er billigere enn privat. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har gjort en kalkyle som viser at private leverandører vanligvis er 2 kroner billigere per time enn om kommunen skal drifte tjenesten selv. Kommunal BPA kan være billigere en privat, men da er det fordi kommunen velger å levere en begrenset tjeneste som ikke lever opp til intensjonen med BPA. BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistent. Hele poenget med ordningen er at brukeren bestemmer hvem, hva hvor, hvordan og når. Innen for kommunale rammer blir disse nøkkelpunktene sterkt begrenset og det blir omgjort fra et frigjøringsverktøy til en helsetjeneste som utføres i hjemmet.

Timesprisen i Alta kommune for private leverandører er ca. 452. Men det er viktig å notere at dette er da den eneste utgiften kommunen har. De betaler denne prisen per brukte vedtakstime, om vedtakseier ikke bruker alle timene sine i løpet av et år får kommunen tilbakebetaling fra leverandørene. Det koster kommunen det samme uansett når på døgnet eller på året vedtakseieren ønsker å benytte seg av assistansen. Det vil si at kommunen ikke betaler mer for helligdager, helg eller kveldstid, denne kostnaden tar leverandøren. Leverandøren tar også alle utgifter knyttet til sykefravær. Det er også viktig å si at kommunen får overført penger fra staten for å drifte ordningen, og de kan søke om refusjon for å få dekket utgifter knyttet til store vedtak.

I en kommunal modell vil kostnaden være svært uforutsigbar da det jfr. østensjødommen er fritt for arbeidsleder å disponere timene slik han/hun ønsker over et kalenderår. Personer som har BPA har dermed rett til å bruke timer både på kveldstid, natt og helligdager uten at dette kan begrenses av kommunen. Hele poenget med tjenesten er at BPA skal kunne skreddersys den enkeltes liv.

De aller fleste leverandører har egne kontaktpersoner som selv har BPA, eller har nøye kjennskap til BPA. BPA er en tjeneste som skiller seg ut fordi den er brukerstyrt, det er derfor viktig at arbeidsleder får veiledning av noen som kan tjenesten. Hos leverandør har du mulighet for å få døgnkontinuerlig bistand skulle det oppstå konflikter, utfordringer eller akutte behov. Flere leverandører har tariffavtale som sikre gode arbeidsvilkår for assistentene og trygg lønn. Tariffen for ansatte hos leverandørene tar hensyn til behov for reising, og det er derfor unntak for arbeidstidsbestemmelsene som skal sikre forsvarlig assistanse på reise. Privatelevrandører dekker også alle forsikring av de ansatte, samt alle utgifter til de ansatte.

J.fr brev fra Bent Høie skal BPA bidra til et aktivt liv med reise og yrkesdeltagelsen De aller fleste leverandører setter inn 2-5% av timesprisen på en egen utgiftskonto. Dette tas av leverandørens profittmargin. Her vil assistentene kunne få refundert utgifter til arbeidsreiser, samt at det vil dekkes utgifter til drift av ordningen. Dette kan være toalettpapir, hansker, sprit og munnbind. Skal BPA føre til reel likestilling må arbeidsleder kunne medbringe assistent på reise uten å løpe kostnadene på dette selv. Det kan heller ikke forventes at assistenter skal dekke sine egne reiseutgifter på reiser i arbeidstiden. Dette punktet skiller kommunal BPA fra private leverandører. I kommunal BPA får assistentene ikke dekket noen utgifter til reise i forbindelse med jobb som BPA. Arbeidsleder eller assistent selv dekke alle slike utgifter. Har man ikke mulighet til det har man ingen andre valg enn å isolere seg, slik at alle vedtakstimer utføres i hjemmet. Da er det ikke lengre BPA, da er det en hjemmetjeneste.

Dagens timepris dekker tilnærmet ubegrenset oppfølging, opplæring og støtte til den enkelte arbeidsleder. Skal kommunen ta over drift av BPA selv er de avhengig av en full stilling per 5-8 BPA ordninger, da de fleste arbeidsledere trenger hyppig oppfølging og bistand hele døgnet, hele året. Et viktig prinsipp hos en rekke private leverandører, er at rådgiverne selv er personer som har BPA, og på den måten får arbeidslederen skreddersydde råd tuftet på erfaring og forståelse for tjenesten. En forsvarlig BPA tjeneste fordrer at arbeidsleder får hyppig kursing i arbeidsmiljøloven, HMS og oppfølging av sine ansatte. Assistentene får også tilbud om kursing slik at de kan utføre jobben på en forsvarlig og trygg måte. Leverandørene bistår også med rekruttering, utlysning og kostnader ved annonsering.

Det vil være krevende og dyrt for Alta kommune å selv stå for kompetansen som trengs for å drifte BPA-ordningen etter intensjonen. Å si opp alle avtaler med private leverandører og tvinge alle ordningene inn under kommunal regi, vil være en rasering av BPA og føre til isolasjon av alle oss som har et BPA-vedtak.

Inger Kassig Svenning

Styremedlem Norges

Handikapforbund Nord-Norge